Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Декларация за Постъпване за Първи Път

ТРЗ и Личен Състав

Декларация за Постъпване за Първи Път

ДЕКЛАРАЦИЯ

от с ЕГН/ЛНЧ
(трите имена по документ за самоличност)
постоянен адрес
телефон за контакт , e-mail

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. Постъпвам за първи път на работа по трудов договор;
  2. Не ми е издавана и не притежавам трудова книжка.

Дата:
Подпис:

Този счетоводен ресурс за "Декларация за постъпване за първи път" е разработен от Фактуриране.bg