Общи условия на Фактуриране.bg

Общи условия на Фактуриране.bg

ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията относно достъпа и използването на платформата https://www.fakturirane.bg/ (Фактуриране.bg) между „БулМар Пъблишинг“ ЕООД с ЕИК 130876370, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Найчо Цанов“ № 172, от една страна, и потребителите на платформата, от друга страна.

Използвайки нашия уебсайт (платформа) и/или когато Ви бъде издаден друг вид документ, удостоверяващ възникването на договорни отношения между Вас и Фактуриране.bg, Вие се съгласявате, че сте запознати и се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате този уебсайт. „Фактуриране.bg“, „https://www.fakturirane.bg/“, „ние“, „нашите“, „нас“, „Услуга“  „Платформата“ и „уебсайт“ се отнасят за „БулМар Пъблишинг“ ЕООД. Термините „Потребителят“, „Вие“ и „Вашето“ се отнасят до Потребителя на нашия уебсайт.

Вие изразявате своето съгласие с настоящите Общи условия и при извършване на действия по заплащане на фактури за онлайн достъп до конкретни функционалности, предоставяни през уебсайта https://www.fakturirane.bg/.

Настоящите Общи условия се прилагат и спрямо потребителите, които нямат регистрация и използват само безплатните услуги на уебсайта, като техните права са ограничени до ползване на услугите с безплатен достъп.


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

А. Описание

Платформата Фактуриране.bg е собственост на „БулМар Пъблишинг“ ЕООД и представлява интернет платформа, с помощта на която се издават фактури и други съпътстващи ги счетоводни документи.

B. Без професионални или правни съвети

Информацията, съдържаща се във Фактуриране.bg, не е професионален или правен съвет и не е гарантирано, че е точна, пълна или актуална. Всички мнения и съвети, намерени във Фактуриране.bg, са на автора, а не непременно тези на Фактуриране.bg. Всяка информация, предоставена от всеки служител, агент или партньор на Фактуриране.bg, независимо дали чрез телефон, електронна поща, писмо или друга форма на комуникация, е предназначена единствено като общо ръководство за използването на Услугата и не представлява професионален или правен съвет.

C. Изисквания за допустимост

За да се регистрирате като Потребител, трябва да сте навършили 18 години, да се съгласите с Общите условия и Политиката за поверителност и да завършите процедурата по регистрация. Регистрирайки се като Потребител, Вие заявявате и гарантирате, че отговаряте на изискванията за допустимост и че информацията, която включвате като част от процеса на регистрация, е пълна и точна. Ако се регистрирате от името на което и да е лице, Вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени да обвържете това лице с Общите условия. Фактуриране.bg може да приеме или отхвърли вашата регистрация по свое усмотрение.

D. Потребителски имена и пароли

Вашето потребителско име и парола са Вашата самоличност за целите на взаимодействие с Фактуриране.bg и други потребители чрез уебсайта. Всяко потребителско име и парола са предназначени само за един Потребител. Всеки Потребител в процеса на регистрация следва да попълни необходимите за целта данни, а именно – email адрес, парола, име и фамилия. Паролата, която желаете да използвате, е силно препоръчително да отговаря на следните изисквания: да съдържа поне шест на брой символи, поне една главна и една малка буква, поне едно число и поне един специален символ.

Чрез маркиране на чек бокс пред текста „Запознат съм с Условията за ползване“ и натискане на съответния виртуален бутон Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

Вие ще получите достъп до всички услуги на Фактуриране.bg, след като завършите процеса на регистрация. Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на Вашето потребителско име и парола, както и за всички дейности, извършени от Вас или от трето лице чрез използване на Вашите идентификационни данни.

Вие трябва да пазите поверителното си потребителско име и парола и не трябва да споделяте потребителското си име или парола или да давате по друг начин достъп до тях на никой друг. С цел предотвратяване на неоторизиран достъп до Вашия профил във Фактуриране.bg Вие не трябва да запаметявате Вашата парола в браузъра, който използвате. Прекратяването на достъпа до услугите трябва да се направи чрез бутон „Изход“. Фактуриране.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради нарушаване на конфиденциалността на Вашата парола и/или разкриването ѝ на трети лица. Трябва незабавно да уведомите писмено Фактуриране.bg, ако научите за или подозирате: (i) загуба или кражба на вашето потребителско име или парола или (ii) всяко нерегламентирано използване на вашето потребителско име или парола или на Услугата. В случай на такава загуба, кражба или неоторизирана употреба Фактуриране.bg може да ви наложи, по преценка на Фактуриране.bg, допълнителни задължения за сигурност. Вижте раздел F за нарушения на сигурността.

Е. Нарушения на сигурността.

Ако някое неоторизирано лице получи достъп до Услугата поради някакво действие или бездействие от Ваша страна, Вие трябва да положите най-добрите си усилия, за да установите източника и начина на придобиване и да уведомите напълно и своевременно Фактуриране.bg на support@fakturirane.bg. Вие ще трябва да съдействате и да подпомагате всяко разследване, свързано с такъв неоторизиран достъп.

F. Забранени употреби

1. От Вас се изисква да спазвате всички приложими закони във връзка с използването на Услугата и всички допълнителни ограничения, които могат да бъдат посочени тук и във всяко писмено или екранно известие от Фактуриране.bg. Без да се ограничава до горното, се съгласявате да не:

 1. 1. използвате каквото и да е устройство или софтуер, за да се намесите или да се опитате да се намесите в работата на Услугата, или което има ефект на пречка за правилната работа на услугата Фактуриране.bg или уебсайта;
 2. 2. възпроизвеждате, разпространявате или препредавате каквато и да е информация в Услугата без писменото разрешение на Фактуриране.bg;
 3. 3. използвате или разрешавате на всеки да използва информацията, предоставена чрез тази Услуга, за всякакви незаконни или неразрешени цели или по друг начин, който не е разрешен в Общите условия;
 4. 4. декомпилирате, разглобявате, отдавате под наем, давате на лизинг, на заем и др., създавате производни произведения от Фактуриране.bg, което включва информацията и софтуера, предоставени в него;
 5. 5. копирате, променяте, възпроизвеждате, преиздавате, разпространявате, предавате или използвате за търговски или обществени цели Фактуриране.bg, с изключение на степента, необходима за използването на Фактуриране.bg по изрично предвидения от Фактуриране.bg начин; и/или
 6. 6. използвате непълна, невярна или неточна биографична информация или друга информация за целите на регистрация като Потребител или регистрация за всякакви допълнителни услуги, промоции и др., предлагани чрез уебсайта.

2. Освен това се съгласявате да не нарушавате или не се опитвате да нарушите сигурността на Услугата, включително, без ограничение:

 1. 1. достъп до данни, които не са предназначени за Вас, или влизане в сървър или акаунт, до които не сте упълномощени за достъп;
 2. 2. опит за сондиране, сканиране или тестване на уязвимостта на система или мрежа или за нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване без подходящо разрешение;
 3. 3. опит да се намесите в услуга на всеки Потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, чрез подаване на вирус или претоварване, „наводняване“, „спам“, „поща за поща“ или „срив“ на уебсайта;
 4. 4. изпращане на нежелана електронна поща, включително промоции и / или реклама на продукти или услуги; или
 5. 5. подправяне на която и да било заглавка (header) на TCP/IP пакет или която и да е било част от информацията на заглавката (header) във всеки имейл или публикация. Нарушаването на сигурността на системата или мрежата може да доведе до гражданска или наказателна отговорност. Фактуриране.bg ще проучва събития, които могат да включват такива нарушения, и може да включи органите на реда и да си сътрудничи с тях при наказателно преследване на потребители, участващи в такива нарушения.

G. Линкове към Фактуриране.bg

Можете да споделяте линкове към Фактуриране.bg, но Фактуриране.bg си запазва правото по всяко време да поиска от Вас да преустановите споделянето на линкове.

H. Връзки към услуги на трети страни

Тази Услуга може да съдържа връзки към други услуги („Свързани услуги“). Свързаните услуги не са под контрола на Фактуриране.bg и Фактуриране.bg не носи отговорност за съдържанието на Свързаните услуги, включително, без ограничение: връзки, съдържащи се в свързаните услуги, или каквито и да било промени или актуализации на свързаните услуги. Фактуриране.bg ви предоставя Свързани услуги само за удобство и включването на такива Свързани услуги не представлява одобрение от Фактуриране.bg в полза на която и да е компания, предлагаща интернет услуги, продукти или услуги в Свързаните услуги.


ДАННИ ЗА КОНТАКТ

По-долу вие можете да се запознаете с данните за контакт съгласно Закона за електронната търговия, Закона за защита на Потребителите и Закона за защита на личните данни:

Наименование: „БулМар Пъблишинг“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, район „Илинден“, п. код 1309, ул. „Найчо Цанов“ № 172

Адрес на упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, район „Илинден“, п. код 1309, ул. „Найчо Цанов“ № 172, ет. 3

Данни за кореспонденция: България, гр. София, район „Илинден“, п. код 1309, ул. „Найчо Цанов“ № 172, ет. 3

E-mail: support@fakturirane.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК 130876370

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG130876370

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: (02) 980 25 24

факс: (02) 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАТФОРМАТА

Фактуриране.bg е уеб платформа, достъпна на интернет адреса https://www.fakturirane.bg , която Ви предоставя възможност за издаване на фактури и други съпътстващи счетоводни документи, включващи (без изброяването да е изчерпателно):

 • Първични Счетоводни Документи;
 • Документи за ТРЗ и Личен Състав;
 • Примерни Договори.

ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ

А. Видове съдържание

1. Безплатно съдържание

Част от съдържанието на платформата Ви предоставяме напълно безплатно, като е необходима предварителна регистрация, но без да е нужно заплащане на каквато и да е такса от Ваша страна. Това е услугата „Безплатно фактуриране“.

2. Платено съдържание

Платформата предлага Версия Pro на Услугата („Платено фактуриране“), която е разработена с допълнителни удобства. За да получите достъп до Версия Pro, е необходимо да имате регистриран акаунт, през който да закупите абонамент за избран от Вас абонаментен период.

B. Абонаментно използване на платформата

За да се възползвате от абонаментните услуги на Фактуриране.bg, следва да имате предварително регистриран акаунт.

Регистрацията в платформата се извършва по следния начин: във формата за регистрация на интернет страницата https://www.fakturirane.bg се въвеждат име и фамилия на Потребителя, имейл и парола по избор.

След като се регистрирате, Вие имате възможност да се абонирате за Версия Pro на Фактуриране.bg и да получите достъп до всички допълнителни удобства и функционалности на платформата за определен период от време, наречен „Абонаментен план“.

1. Абонаментен план

Абонаментният план започва да тече от датата на абонирането Ви и е с продължителност от 3 (три), 6 (шест) или 12 (дванадесет) календарни месеца. При заявка на абонаментен план Вие можете да изберете дали един акаунт да бъде използван от един Потребител или от повече от един Потребител.

2. Цени

Сайтът Фактуриране.bg предлага три варианта за абонаментна такса в зависимост от желаната продължителност на абонаментния период. Техният размер e фиксиран и е посочен на интернет страницата на Фактуриране.bg. Вече заплатената абонаментната такса не подлежи на връщане в случай, че Вие се откажете от използването на абонаментната услуга преди да е изтекъл периодът на Абонаментния план.

3. Начин на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните методи за разплащане:

 1. a.      През системата на eРay - съобразно условията за извършване на плащания чрез еPay, достъпни на www.epay.bg. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на ePay и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане, системата на ePay автоматично Ви препраща обратно в Платформата. Достъпът до Услугата ще Ви бъде предоставен при потвърждение от ePay за успешно извършено плащане;
 2. b.      Банков превод по следната банкова сметка:

IBAN: BG 14 UNCR 7000 1524 7070 25

BIC: UNCRBGSF

При банка: УниКредит Булбанк

Титуляр: „БулМар Пъблишинг“ ЕООД

При успешно плащане Фактуриране.bg се задължава в срок до 3 работни дни след получаване на плащането да активира абонаментната услуга. В случай на възникнал технически проблем абонаментната услуга се активира след отстраняването му, за което Фактуриране.bg ще Ви уведоми.

4. Използване на услугите

За ползване на услугите на Фактуриране.bg Вие следва да си осигурите достъп до интернет. Невъзможността да ползвате абонаментните услуги поради липса на интернет свързаност не се приема за основание за неплащане на дължимата абонаментна такса или предявяване на иск срещу Фактуриране.bg.


ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

А. При условие че имате качеството на Потребител – физическо лице, и сте заплатили абонаментна такса за достъп до платформата, Вие имате право да прекратите абонамента си без причина преди изтичане на 14 дни от датата на плащане на съответната избрана от Вас Услуга. За целта е необходимо да упражните правото си на отказ от абонамент чрез изпращане на съобщение по имейл, като имейлът следва да е този, с който сте заявили регистрацията си в Платформата. След получаването на съобщението за отказ ние ще Ви възстановим получената сума за абонамента по банковата сметка, от която е постъпило плащането. Възстановяването на заплатените суми се извършва в 14-дневен срок от получаването на съобщението за отказ от абонамент. Фактуриране.bg си запазва правото да не предоставя повторен достъп до абонаментните си услуги на Потребител –физическо лице, което е заплатило абонамент за достъп и е прекратило същия без причина в рамките на 14-дневния срок, посочен в предходния параграф.

B. Извън хипотезата по предходния параграф Вие имате право да прекратите използването на услугите, като Фактуриране.bg няма задължение да Ви възстанови вече заплатени от Вас суми за ползване на Услугата, включително и за абонаментно ползване на Платформата.

C. Вие имате право на достъп до услугите в режим on-line, предоставяни посредством Фактуриране.bg, при спазване на настоящите Общи условията.

D. Вие имате право на достъп и на корекция в режим on-line на данните, които сте въвели за използване на услугите, в това число, но не само, имена на физически лица, наименования на дружества, ЕИК, имена на представляващи дружествата, продавани стоки и извършвани услуги (в т.ч. тяхната единична цена, количество и обща цена); начислен ДДС; сума за плащане; дата на данъчно събитие; срок за плащане; банкова сметка, по която трябва да се плати; издател на фактурата.

E. Когато достъпвате или използвате услугите на Фактуриране.bg, Вие сте длъжен да спазвате българското и европейското законодателство, както и настоящите Общи Условия.

F. Вие сте длъжен да уведомите незабавно Фактуриране.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на системата.

G. Вие сте длъжен да не се намесвате в правилното действие на Фактуриране.bg, включително, но не само, да не осуетявате процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществявате достъп извън предоставения, да не накърнявате или възпрепятствате наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители, както и да не използвате Услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите (denial of service).

H. Вие сте длъжен да не се представяте за друго лице или по друг начин да заблуждавате трети лица относно самоличността си.

I. Вие нямате право да заблуждавате, че представлявате определено физическо или юридическо лице при липса на съответна представителна власт.

J. Вие нямате право да извършвате злоумишлени действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

К. Вие нямате право да използвате системата Фактуриране.bg за извършване на дейности, противоречащи на българското законодателство, включително, но не само, да използвате системата Фактуриране.bg за дейности, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма или за действия, нарушаващи изискванията на данъчното законодателство или съставляващи престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФАКТУРИРАНЕ.bg

A. Обхватът на услугите и информационното съдържание на платформата могат да бъдат променяни, в това число разширявани или ограничавани, по всяко време, без да е необходимо предварително да Ви уведомим.

B. По наша преценка можем да преустановим временно или за постоянно предоставянето на част или всички услуги, като предварително Ви уведомим за това по подходящ начин, включително и чрез съобщение на уебсайта. При специални обстоятелства, във връзка с безопасността или стабилността на интернет платформата, ние имаме право без предварително уведомление временно да спрем или ограничим предоставянето на част или всички услуги и да извършим дейностите по поддръжка, насочени към възстановяване на безопасността или стабилността на Фактуриране.bg.

C. Ние си запазваме правото да преустановим незабавно предоставянето на услуги, да спрем достъпа до уебсайта и/или да изтрием профила на Потребител, който нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия или действащото европейско и/или българско законодателство.

D. Ние ще направим всичко възможно, за да Ви предоставяме нормално и безпроблемно ползване на платформата.

E. Ние нямаме задължение и обективна възможност да проверяваме наличието на надлежна представителна власт на Потребителя на платформата.

F. Ние нямаме задължение и обективна възможност да извършваме наблюдение и да контролираме дейността на Потребител и начина, по който той използва Фактуриране.bg, нито да проверяваме съдържанието на електронните фактури, електронните документи, съобщения и другите данни, които Потребител създава посредством системата.

G. Ние нямаме задължение да търсим факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребител посредством използването на услугите.

H. Ние нямаме задължение и обективна възможност да контролираме съответствието на съдържанието на създаваните посредством системата Фактуриране.bg електронни фактури и електронни документи с изискванията на действащото законодателство.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

A. Фактуриране.bg се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на предоставяната от Вас информация, която съдържа лични данни. Личните Ви данни се обработват в съответствие с приетата Политика за поверителност, изготвена съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

B. Платформата използва различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се използват на персоналното Ви устройство при посещение на уебсайта. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране на потребителското изживяване и избори (напр. езикови предпочитания), както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на платформата и осигуряване на безопасното ѝ използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществява в съответствие с приетата Политика за поверителност.


СОБСТВЕНОСТ. ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

A. Авторско право

„БулМар Пъблишинг“ ЕООД с ЕИК 130876370 е носител на всички права на интелектуална собственост върху Платформата и нейното съдържание, в т.ч. програмни кодове и софтуерни решения, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация съхранявана на сървърите на Фактуриране.bg (общо „Съдържание“), представляваща обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Никой няма право, без изрично писмено разрешение от Фактуриране.bg, да копира, възпроизвежда, променя, предава, показва публично и/или предоставя на трети лица част или цялото информационно съдържание на платформата с цел разработка на софтуер и за издателска и/или друг вид търговска и нетърговска дейност. Предприемането на каквито и да било действия, с които се нарушава или се съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост върху съдържанието на Платформата, е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения в закона ред.

B. Марки за услуги

Всички права върху имена на фирми, търговски имена, лога и дизайни на всички услуги на Фактуриране.bg или трети страни, независимо дали се появяват с голям шрифт или със символа на търговската марка, принадлежат изключително на Фактуриране.bg или на съответните им собственици и са защитени от възпроизвеждане, имитация, разреждане, объркване или подвеждащи употреби съгласно националните и международните закони за търговски марки и авторски права. Използването или злоупотребата с тези търговски марки или всякакви материали, с изключение на разрешеното тук, е изрично забранено и нищо, посочено или подразбиращо се в тази Услуга, не Ви предоставя никакъв лиценз или право върху която и да е търговска марка на Фактуриране.bg или трета страна.

C. Известие за нарушаване на авторски права

Ако смятате, че работата Ви е била копирана и е достъпна в тази Услуга по начин, който представлява нарушаване на авторски права, моля, предоставете ни следната информация:

 1. 1. Идентификация на авторските произведения, за които се твърди, че са нарушени;
 2. 2. Идентификация на материала, за който се твърди, че е в нарушение в Услугата, който се иска да бъде премахнат;
 3. 3. Вашите имена, адрес, телефонен номер през деня и имейл адрес, ако има такива, така че Фактуриране.bg да се свърже с Вас, ако е необходимо;
 4. 4. Изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на защитено с авторски права произведение не е разрешено от собственика на авторските права или от закона;

Фактуриране.bg ще премахне всяко публикувано съдържание, което нарушава авторските права на което и да е лице съгласно действащото европейско и българско законодателство.


ОТГОВОРНОСТ

A. Информацията на платформата Фактуриране.bg има справочно-информационен характер и не трябва да бъде разглеждана като експертна консултация от юрист, счетоводител, финансист или друг компетентен специалист. „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за използване на Платформата, което е в противоречие с целта на Услугата. Без да ограничава горепосоченото, „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не дава никакви изявления, гаранции или споразумения по отношение на и не гарантира истинността, точността, приложимостта или надеждността на всяка информация или друг материал, който се съобщава чрез или е публикуван в Услугата. Вие потвърждавате, че всяко разчитане на информация или други материали, съобщени чрез или публикувани в Услугата, ще бъде на Ваш риск. „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за претърпени от Вас вреди или пропуснати ползи, които са настъпили вследствие от несъобразяване от Ваша страна с посоченото в настоящия абзац.

B. Фактуриране.bg се стреми да поддържа актуално съдържание, като за целта използва утвърдени експерти и достоверни източници на информация. Въпреки това актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчита технологичното време, необходимо за обработка на информацията, създаването и редактирането на вече създаденото авторско съдържание. Въпреки горното Фактуриране.bg не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността и безпроблемния достъп до същата. Фактуриране.bg не носи отговорност за грешки или пропуски в платформата, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на платформата и на информацията, съдържаща се в нея.

C. Единствено Потребителят носи отговорност за съдържанието на всеки един документ, създаден и генериран през неговия профил във Фактуриране.bg, в това число въведените данни за:

 • индивидуализиране на доставчика на стоката/услугата – име на физическо лице, наименование на дружество, ЕГН/ЕИК, адрес, имена на МОЛ;
 • индивидуализиране на получателя на стоката/услугата – име на физическо лице, наименование на дружество, ЕГН/ЕИК, адрес, имена на МОЛ;
 • продавани стоки и услуги, включително тяхната единична цена, количество, мярка и обща цена;
 • начислена отстъпка по документа;
 • размер на данъчната ставка;
 • сума за плащане;
 • дата на данъчно събитие;
 • срок за плащане;
 • банкова сметка, по която трябва да се плати.

D. Доколкото не участва в процеса по създаване на първични счетоводни документи, „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за достоверността и пълнотата на съдържанието на създаваните посредством Фактуриране.bg електронни фактури, други електронни документи, както и всяка друга информация, в това число и банкова такава.

E. С оглед избягване на всякакво съмнение Потребителят декларира и се съгласява, че той е единствено отговорното лице за съдържанието на създадените от неговия потребителски профил документи и носи пълната отговорност за тяхната законосъобразност, редовност и истинност.

F. „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за дейността на Потребителя, както и на всички други трети лица, осъществили достъп до профила на Потребителя чрез използване на неговото потребителско име и парола.

G. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на Фактуриране.bg ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, като се съгласява, че „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не отговоря за евентуално причинени му вреди, освен ако същите са причинени от „БулМар Пъблишинг“ ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.

H. „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Потребителя информация във Фактуриране.bg., в това число осъществен неправомерен достъп платформата.

I. „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на интернет страници и ресурси, станали достъпни чрез поставените в Фактуриране.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите на системата.

J. Страните приемат, че „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за временно прекъсване на достъпа до услугите или предоставянето им с влошено качество поради извършвани тестове от страна на доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги.

K. „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност, в случай че достъпът до услугите бъде преустановен при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „БулМар Пъблишинг“ ЕООД.

L. „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Фактуриране.bg.

М. При никакви обстоятелства „БулМар Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за вреди на стойност, по-голяма от платената от Потребителя абонаментна такса, независимо дали Потребителят е уведомил Фактуриране.bg за възможността от настъпването на такива вреди.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

A. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между нас се прекратява и при наличие на някоя от следните хипотези:

 1. 1. Преустановяване на дейността на Фактуриране.bg, за което Вие ще бъдете уведомен по имейл най-малко три месеца предварително;
 2. 2. Прекратяване на поддръжката на интернет платформата, за което Вие ще бъде уведомен по имейл най-малко три месеца предварително;
 3. 3. По взаимно съгласие между нас, чрез уведомяване по имейл и получено писмено потвърждение от другата страна;
 4. 4. Други, предвидени в закона случаи.

B. При прекратяване на договора между нас, Фактуриране.bg има право без предизвестие да преустанови предоставяните Ви услуги, да спре достъпа Ви до сайта и да изтрие профила Ви, ако такъв е регистриран.

 


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промяна на Общите условия

Ние си запазваме правото да променим настоящите Условия по всяко време. Актуализираните версии на Условията ще се появят на този сайт и влизат в сила веднага. Вие носите отговорност за редовното преглеждане на Условията. Постоянното използване на този сайт след каквито и да било такива промени представлява Вашето съгласие за такива промени.

Съгласие за получаване на известия

Вие се съгласявате, че Фактуриране.bg може да Ви предоставя известия, включително тези относно промените в Условията, по имейл, обикновена поща или публикации в Услугите.

Цялото споразумение

Тези Общи условия представляват цялото споразумение между Вас и Фактуриране.bg и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предходни споразумения между Вас и Фактуриране.bg по отношение на Услугата. В случай че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за нищожна, невалидна или неприложима изцяло или отчасти по силата на законова разпоредба или нормативен, административен или съдебен акт, тази клауза няма да се прилага, без това да засяга приложимостта на останалата част от Общите условия.

Приложимо право

Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от тези Общи условия-договор или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Последна актуализация на Общите условия

Настоящите Общи условия на „БулМар Пъблишинг“ ЕООД относно интернет платформата Фактуриране.bg се прилагат, считано от 01.04.2024 г.