Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Декларация за Запознатост

ТРЗ и Личен Състав

Декларация за Запознатост

ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознатост

от с ЕГН/ЛНЧ
(трите имена по документ за самоличност)
на длъжност
от отдел/цех
при работодател

ДЕКЛАРИРАМ,  че съм запознат/а със:

  1. Длъжностната характеристика за заеманата от мен длъжност и декларирам съгласието си с нейното съдържание;

  2. Правилника за вътрешен трудов ред на предприятието и със задължението ми да го спазвам стриктно;

  3. Правилата за безопасност на труда в предприятието и със задължението ми да ги спазвам стриктно;

  4. Заповедта на работодателя, която посочва фактите и сведенията, които представляват фирмена и търговска тайна на предприятието. Информиран/а съм за задължението ми да не разпространявам по никакъв начин пред трети лица тези факти и сведения.

Уведомен/а съм, че при неспазване на задълженията ми, визирани в посочените документи, ще ми се търси дисциплинарна и/или имуществена отговорност.

Дата:
Подпис:

Този счетоводен ресурс за "Декларация за запознатост" е разработен от Фактуриране.bg