Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Трудов Договор

ТРЗ и Личен Състав

Трудов Договор

Трудов договор

Предназначение на трудовия договор

Трудовият договор служи за документално удостоверяване на договорените трудово-правни отношения между работодател и работник. Трудовия договор се сключва преди постъпването на работа. Копие от трудовия договор се съхранява в личното досие на служителите.

Реквизити на трудовия договор

Задължителни реквизити

Задължителните реквизити на Трудовия Договор са описани в Кодекс на труда, чл 66 ал 1. Те са:

 • мястото на работа
 • наименованието на длъжността и характера на работата
 • датата на сключването му и началото на неговото изпълнение
 • времетраенето на трудовия договор
 • размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски
 • еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор (в случай, че в трудовия договор не е изрично посочен срок на предизвестие, то се счита, че е договорен минималния срок по Кодекса на труда)
 • основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане
  • Основание за плащане;
  • Размер на възнаграждението;
  • Период на който се изплаща
 • продължителността на работния ден или седмица
 • Данни за страните

Незадължителни реквизити

 • Допълнителни условия към трудовия договор.

Често допускани грешки

Най-често допусканата грешка при попълване на трудов договор е определянето на основанието за неговото сключване. Друга често повтаряща се грешка е да не се упомене срок на изпитване (при липсата му се смята че е договорен минималния размер).

Още по ресурси по темата