Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Длъжностна Характеристика

ТРЗ и Личен Състав

Длъжностна Характеристика

Длъжностна характеристика

за длъжността: , код по НКПД , код по НКИД
структурно/териториално звено, в което се намира:

I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
 • Трудови задачи и задължение, характеризиращи съдържанието на длъжността:

II. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 • На кого е подчинена длъжността:
 • С кои други длъжности в организацията/предприятието си взаимодейства:
 • С кои други организации/предприятия (или длъжности в тях) осъществява връзка:
 • Как се получават и отчитат задачите:

III. ОТГОВОРНОСТТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Материални и финансови:
 • По безопасността на труда:
 • По опазване здравето и работоспособността на другите:
 • По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
 • За резултатите от трудовата дейност:

IV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

 • Специфични условия на труд:
 • Режим на труд и почивка:
 • Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
 • Битови придобивки и привилегии:

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 • Образователна степен; специалност; стаж и опит по специалността; специални умения:
 • Личностни качества и изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):
 • Основни нормативни актове, които лицето, заемащо длъжността, трябва да познава:

Длъжностната Характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил (подпис):           Утвърдил (подпис):

Дата:

Получих екземпляр от Длъжностната Характеристика (подпис на Работника):

Този счетоводен ресурс за "Длъжностна характеристика" е разработен от Фактуриране.bg