Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Съгласие за Полагане на Нощен Труд

ТРЗ и Личен Състав

Съгласие за Полагане на Нощен Труд

До
Управителя / Изпълнителния Директор
на (наименование на предприятието)

СЪГЛАСИЕ за Полагане на Нощен Труд

от (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ:

на длъжност:
работещ по Трудов Договор № от дата

Уважаеми/а г-н/г-жо ,

Във връзка с изпълняваната от мен длъжност по Трудов Договор, давам съгласието си за полагане на нощен труд, на основание чл.140, ал.4, т. (майка на дете до 6 години, майка която се грижи за дете с увреждания, трудоустроен, учащ се без откъсване от производството) от Кодекса на Труда и като .

Дата:
Подпис:

Този счетоводен ресурс за "Съгласие за полагане на нощен труд" е разработен от Фактуриране.bg