Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Молба за отпуск

ТРЗ и Личен Състав

Молба за отпуск

До
Управителя / Изпълнителния Директор
на (наименование на предприятието)

МОЛБА за Отпуск

от (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ:

на длъжност:
от отдел/цех:

Уважаеми/а г-н/г-жо ,

Моля да ми разрешите да ползвам (неплатен) платен годишен отпуск за година, в продължение на работни дни, считано от ..20 год.

Дата:
Подпис:

Този счетоводен ресурс за "Молба за отпуск" е разработен от Фактуриране.bg