Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Заповед за отпуск

ТРЗ и Личен Състав

Заповед за отпуск

ЗАПОВЕД
за Отпуск

от ..20 год.

РАЗРЕШАВАМ

на (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ:
на длъжност:
от отдел/цех:

Да ползва (неплатен) платен годишен отпуск за година, в продължение на работни дни, считано от ..20 год.

Дата:
Работодател (подпис):

Този счетоводен ресурс за "Заповед за отпуск" е разработен от Фактуриране.bg