Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Молба за Отпуск по Майчинство

ТРЗ и Личен Състав

Молба за Отпуск по Майчинство

До
Управителя / Изпълнителния Директор
на (наименование на предприятието)

МОЛБА
за Отпуск

от (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ:
на длъжност:
от отдел/цех:

Уважаеми/а г-н/г-жо ,

Моля на основание чл.164, ал.1 от Кодекса на Труда да ми бъде разрешено ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст.

Детето с ЕГН е родено на ..20 год. и отпускът по чл.ч64, ал.1 от КТ изтича на ..20 год.

Прилагам:

  1. Копие от Удостоверение за Раждане №
  2. Декларация по чл.164 от КТ

Дата:
Подпис:

Този счетоводен ресурс за "Молба за отпуск по майчинство" е разработен от Фактуриране.bg