Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Заповед за Отпуск по Майчинство

ТРЗ и Личен Състав

Заповед за Отпуск по Майчинство

ЗАПОВЕД
за Отпуск по Майчинство

от ..20 год.

На основание чл.164, ал.1 от Кодекса на Труда и във връзка с постъпила МОЛБА,

РАЗРЕШАВАМ

на (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ:
на длъжност:
от отдел/цех:

Да ползва платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, считано от ..20 год. до ..20 год. включително.

Дата:
Работодател (подпис):

Този счетоводен ресурс за "Заповед за отпуск по майчинство" е разработен от Фактуриране.bg