Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Декларация за Банкова Сметка – към Болничен Лист

ТРЗ и Личен Състав

Декларация за Банкова Сметка – към Болничен Лист

Приложение №7, към чл.8 от КСО

До
Директора на Районното/Столичното
Управление ”Социално Осигуряване”
гр.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за банкова сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

от (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ
адрес за кореспонденция: (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
лична карта: (№, издадена на дата, от)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Личната ми банкова сметка за изплащане на парично обезщетение/помощ от ДОО е:
банка , град
IBAN , BIC
за което прилагам копие от документ, издаден от същата банка.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административно-наказателна отговорност по реда на чл.349 от КСО.
За деклариране на неверни данни носа наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.

Дата:
град/село:
Декларатор (подпис):

Този счетоводен ресурс за "Декларация за банкова сметка" е разработен от Фактуриране.bg