Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Допълнително Споразумение към Трудов Договор

ТРЗ и Личен Състав

Допълнително Споразумение към Трудов Договор

Допълнително споразумение към Трудов договор

Всички промени по предварително договорени условия в Трудов договор, според изискванията на Кодекса на труда, се отразяват задължително в Допълнително споразумение към Трудов договор. Този документ може да се изготви при едно от следните две условия - по взаимно съгласие, или едностранно от страна на работодателя.

Промяна на Трудов Договор по Взаимно Съгласие

Допълнително споразумение към трудов договор най-често се прави на основание чл.119, от КТ – „с изразено писмено съгласие между страните”. Споразуменията могат да бъдат засягат промяна в мястото на работа; в длъжността; във възнаграждението; преобразуване на безсрочен Трудов договор в срочен и др. Съгласието и на двете страни по промените в Трудовия договор се удостоверява с техните подписи върху Допълнителното споразумение. Документът се изготвя в два екземпляра, по един за всяка от страните.

Едностранна Промяна от Страна на Работодателя

Кодекса на труда допуска редица случаи, при които работодателят има право да промени условия по трудовия договор без съгласието на служителя. Такива случаи са например увеличение на трудовото възнаграждение, изменение на мястото на работа, престои на друго работно място за определено време и др. В такива случаи Допълнителното споразумение е заменено със Заповед за едностранна промяна на условията по трудовия договор.

Бланка-формуляр за Допълнително споразумение към ТД

Допълнително Споразумение

към Трудов Договор

/ от

Днес, ..20 год., в гр./с. , община ,

РАБОТОДАТЕЛ: , с БУЛСТАТ
седалище и адрес:
представлявано от: с ЕГН/ЛНЧ
и
РАБОТНИК: с ЕГН/ЛНЧ:
постоянен адрес:
с образование и специалност
с трудов стаж към ..20 год. в размер на год., мес. и дни.
в т.ч. по специалността год., мес. и дни.
(не е) пенсиониран заради от ..20 год.

ИЗМЕНИХА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ:

 1. Работодателят възлага, а Работника приема да изпълнява при Работодателя за временно/постоянно:
  длъжността
  с код по НКПД и код по НКИД
  в обект/отдел
  с адрес
 2. Новата длъжност ще се изпълнява за срок от месеца/години/безсрочен, считано от ..20 год., при дневна работна седмица и часов работен ден.
 3. Основното месечно/седмично/дневно/почасово трудово възнаграждение е в размер на лева, а допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за:
  а) натрупан трудов стаж с професионален опит, в размер на % за всяка натрупана година.
  б) , в размер на лева,                      
  като полагащото се трудово възнаграждение се изплаща всяка седмица / всеки месец.
 4. Основният платен годишен отпуск за Работника е в размер на работни дни, като Работникът има право на допълнителен платен годишен отпуск за:
  а) , в размер на работни дни.
  б) , в размер на работни дни.
 5. Срокът на предизвестието за прекратяване на Допълнителното Споразумение е в размер на месеца и е еднакъв и за двете страни.
 6. Други условия към Допълнителното Споразумение са:
  a) .
  б) .
 7. Допълнителното Споразумение се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Работодател (подпис):                Работник (подпис):

Настоящото Допълнително Споразумение, завереното уведомление от ТД на НАП за неговата регистрация и длъжностната характеристика са връчени на Работника на ..20 год.

Работодател (подпис):                Работник (подпис):

Работникът е встъпил в новата си длъжност на ..20 год.

Работодател (подпис):                Работник (подпис):

Този счетоводен ресурс за "Допълнително споразумение към трудов договор" е разработен от Фактуриране.bg

Още ресурси по темата