Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Предизвестие за Прекратяване на Трудов Договор

ТРЗ и Личен Състав

Предизвестие за Прекратяване на Трудов Договор

Предизвестие за прекратяване на трудов договор

Предизвестие за прекратяване на трудов договор е документ, с който една от двете страни в трудово-правно отношение декларират желанието си за прекратяване на предварително сключен трудов договор. Предизвестието би могло да бъде декларирано от служетеля/работника или от работодателя.

Предизвестие за прекратяване на трудов договор БЛАНКА

(Предизвестие от работника)

До
Управителя / Изпълнителния Директор
на (наименование на предприятието)

ПРЕДИЗВЕСТИЕ

от (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ:
на длъжност:
от отдел/цех:

Уважаеми/а г-н/г-жо ,

С настоящото и на основание чл.326 от Кодекса на Труда Ви предизвестявам, че след изтичане на уговорения/законовия срок от дни, прекратявам трудовото си правоотношение с Вас.

МОЛЯ, след изтичане на срока на предизвестието да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.

Дата:
Подпис:

Още по ресурси по темата