Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Молба за Прекратяване на Трудов Договор

ТРЗ и Личен Състав

Молба за Прекратяване на Трудов Договор

До
Управителя / Изпълнителния Директор
на (наименование на предприятието)

МОЛБА

от (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ:
на длъжност:
от отдел/цех:

Уважаеми/а г-н/г-жо ,

С настоящото и на основание чл.325, т.1 от Кодекса на Труда, МОЛЯ, за Вашето съгласие за Прекратяване на трудовото ми правоотношение с представляваното от Вас предприятие, считано от ..20 год.

МОЛЯ, в случай че молбата ми бъде уважена, да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.

Дата:
Подпис:

Този счетоводен ресурс за "Молба за прекратяване на трудов договор" е разработен от Фактуриране.bg