Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Заповед за Прекратяване на Трудов Договор

ТРЗ и Личен Състав

Заповед за Прекратяване на Трудов Договор

Заповед за прекратяване на трудов договор

БЛАНКА

 

Заповед

за Прекратяване на Трудов Договор

 

/ от

На основание чл.325, т.1 от Кодекса на Труда и приета молба за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие:

ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

с лицето (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ
на длъжност
от отдел/цех

На основание чл.224, ал.1 от Кодекса на Труда, на лицето да се изплати обезщетение за неизползвания годишен отпуск по чл.155 от КТ, ако има такъв.

Преписи от заповедта да се предоставят на лицето и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Дата на връчване: ..20 год.

Работодател (подпис):

Работник (подпис):

 

Още по ресурси по темата