Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Заповед за Предизвестие за Прекратяване на Трудов Договор

ТРЗ и Личен Състав

Заповед за Предизвестие за Прекратяване на Трудов Договор

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДИЗВЕСТИЕ
за Прекратяване на Трудов Договор

/ от

На основание чл.328 от Кодекса на Труда:

ПРЕДИЗВЕСТЯВАМ

лицето (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ
на длъжност
от отдел/цех

За прекратяване на трудовото му правоотношение в уговорения/законовия срок от дни.

На основание чл.224, ал.1 от Кодекса на Труда, на лицето да се изплати обезщетение за неизползвания годишен отпуск по чл.155 от КТ, ако има такъв до края на предизвестието.

Преписи от заповедта да се предоставят на лицето и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Дата на връчване: ..20 год.

Работодател (подпис):

Работник (подпис):

Този счетоводен ресурс за "Заповед за предизвестие за прекратяване на трудов договор" е разработен от Фактуриране.bg