Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Споразумение за Прекратяване на Трудов Договор

ТРЗ и Личен Състав

Споразумение за Прекратяване на Трудов Договор

СПОРАЗУМЕНИЕ
за Прекратяване на Трудов Договор

/ от

На основание чл.325, т.1 от Кодекса на Труда:

РАБОТОДАТЕЛЯТ с БУЛСТАТ

и

РАБОТНИКЪТ с ЕГН/ЛНЧ
на длъжност
от отдел/цех

се споразумяха, по взаимно съгласие, да прекратят трудовото правоотношение по между си, считано от ..20 год.

На основание чл.224, ал.1 от Кодекса на Труда, на Работника ще се изплати обезщетение за неизползвания годишен отпуск по чл.155 от КТ, ако има такъв към момента на прекратяването.

Настоящото Споразумение се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Работодател (подпис):

Работник (подпис):

Този счетоводен ресурс за "Споразумение за прекратяване на трудов договор" е разработен от Фактуриране.bg
Още от тази категория:
« Трудов Договор Трудова Книжка »