Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Удостоверение за Осигурителен Стаж – УП-2

ТРЗ и Личен Състав

Удостоверение за Осигурителен Стаж – УП-2

Обр. УП-2 Удостоверение за Осигурителен Стаж

Обр. УП-2 Удостоверение за Осигурителен Стаж

За невярно вписани данни, виновните длъжностни лица, подписали удостоверението, носят отговорност по чл.349 и чл.350 от Кодекса за Социално Осигуряване.

Настоящото удостоверение е издадено въз основа на изплащателните ведомости.

Изготвил (подпис):

Главен Счетоводител (подпис):

Ръководител (подпис и печат):

Упътване:

В графа 4-та се посочват получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност за работещите по трудови правоотношения, по служебни правоотношения по Закона за Държавния Служител, за кадровите военнослужещи по Закона за Отбраната и Въоръжените Сили на Република България, за държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на Вътрешните Работи, за държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Изпълнение на Наказанията, за съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията, съдебните служители, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, работещи по трудови правоотношения, и служителите с духовно звание на Българската Православна Църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за Вероизповеданията, върху които се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

При изготвяне на документите за осигурителен доход на лицата, работили по трудови правоотношения за времето след 31 декември 2002 год., когато се въвежда минимален осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, а за лицата по чл.4, ал.1, т.8 от Кодекса за Социално Осигуряване (КСО) за времето след 26 декември 2003 год. да се има предвид следното:

  1. Когато брутното трудово възнаграждение на лицето е по-високо от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност, в удостоверение обр. УП-2, следва да се посочва брутното трудово възнаграждение, върху което са внесени или са дължими осигурителни вноски.
  2. Когато изплатеното трудово възнаграждение през месеца или авансово изплатеното (в случаите, когато през отделни месеци е изплатен само аванс), е по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност, в удостоверение обр. УП-2 следва да се посочва минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски.

Когато няма данни за получаваното трудово възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 год. – минималният месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества - чл.40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/.

За лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговските дружества, разпоредбата на чл.40, ал.6 от НПОС се прилага, когато тези лица имат сключени трудови договори.

Този счетоводен ресурс за "Удостоверение за осигурителен стаж" е разработен от Фактуриране.bg