Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Граждански Договор

ТРЗ и Личен Състав

Граждански Договор

ГРАЖДАНСКИ  ДОГОВОР

  от  . .20  год.

Днес,  . .20  год., в гр./с.  , на основание чл.258-269 вкл. (за изработка) и чл.280-292 вкл. (за поръчка) от ЗЗД, се подписа настоящия Граждански Договор между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ   с БУЛСТАТ
седалище и адрес
представлявано от с ЕГН/ЛНЧ

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ с ЕГН/ЛНЧ
постоянен адрес

ЗА СЛЕДНОТО:

 1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши
 2. Възложителят се задължава да:
  2.1.
  2.2. В срок до дни от приемането на извършената работа да заплати на Изпълнителя, в брой или по банкова сметка, сумата от (словом ) лева.
 3. Изпълнителят се задължава да:
 4. Други условия и/или неустойки:
 5. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Възложител (подпис):                Изпълнител (подпис):

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

Работата по Договора е извършена и приета без възражения на ..20 год.

Възложител (подпис):                Изпълнител (подпис):

РАЗПИСКА

Днес, ..20 год., долуподписаният:
ИЗПЪЛНИТЕЛ с ЕГН/ЛНЧ
в изпълнение на Договора, получих сумата от (словом ) лева.

Възложител (подпис):                Изпълнител (подпис):

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОДПИСАНИЯТ с ЕГН/ЛНЧ
с постоянен адрес (гр./с., община, област, ул. №, бл., вх., ет., ап.)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1. Като работещ при работодател с БУЛСТАТ :
  - съм осигурен за всички осигурителни случаи върху месечно възнаграждение, което не е по-малко от минималната месечна заплата за страната.
  - съм осигурен за всички осигурителни случаи върху максималния месечен осигурителен доход.
  (вярното се отбелязва с кръстче)
 2. Осигурен/а съм с Осигурителна Книжка № , издадена от ТП на НОИ гр. от ..20 год.
 3. Пенсионер съм с право на пенсия за изслужено време и старост, считано от ..20 год.

Известно ми е, че за невярно декларирани данни, нося отговорност, съгласно Наказателния Кодекс.

Дата:

Декларатор (подпис):Още полезни ресурси по темата

Още от тази категория:
« Трудов Договор Служебна Бележка »