Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Служебна Бележка

ТРЗ и Личен Състав

Служебна Бележка

Служебна бележка

Предназначение на служебната бележка

Служебната бележка е документ, който удостоверява получено възнаграждение по извън-трудово правоотношение. Документът се издава по бланка, одобрена от Министерство на финансите. Съдържа информация за удържания данък и за внесени осигуровки.

Служебната бележка се издава в два екземпляра. Единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.

Служебната бележка се предоставя на служителя при изплащането на възнаграждението. Лицето, получило сумата е длъжно да съхранява служебната бележка и да представи копие от нея при подаване на годишната си данъчна декларация.

Реквизити на служебната бележка

Документът се издава по бланка, одобрена от Министерство на финансите. Всички реквизити са задължителни.

 

Бланка за служебна бележка

 

Служебна Бележка

Настоящата служебна бележка се издава на
лицето с ЕГН/ЛНЧ
с постоянен адрес (гр./с., община, област, ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап.)

В уверение на това, че по сметките за изплатени суми за година:

 1. Върху сумата лева е удържан данък в размер на лева.
  Удържаният данък е преведен по сметка №
  на териториална дирекция на НАП
 2. Осигурителният доход върху който са внесени вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО в универсален пенсионен фонд е в размер на лева.
 3. Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, в т.ч. за:
  а) фондовете на ДОО лева.
  б) ДЗПО в универсален пенсионен фонд лева.
  в) здравно осигуряване лева.

Забележка: Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните вноски от предприятието. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за Данъците Върху Доходите на Физическите Лице. Другият екземпляр се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.

Дата:

Изготвил (подпис и печат):

Този счетоводен ресурс за "Служебна бележка" е разработен от Фактуриране.bg