Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Молба за Назначаване на Работа

ТРЗ и Личен Състав

Молба за Назначаване на Работа

До
Управителя / Изпълнителния Директор
на

(наименование на предприятието)

МОЛБА

от с ЕГН/ЛНЧ
(трите имена по документ за самоличност)
постоянен адрес
телефон за контакт , e-mail

Уважаеми/а г-н/г-жо ,
Моля, да бъда назначен/а на работа във Вашето предприятие на длъжност .
(в случай че лицето не кандидатства по конкретна обява, а просто желае да представи кандидатурата си на вниманието на работодателя, се изписва подходяща длъжност, съобразно образованието, квалификацията и опита на лицето)

Прилагам следните документи:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Препоръки;
Копие от диплом за завършено образование / документ за придобита квалификация;
Друго:

Дата:
Подпис:

Този счетоводен ресурс за "Молба за назначаване" е разработен от Фактуриране.bg