Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Паричен Заем

Примерни Договори

Договор за Паричен Заем

ДОГОВОР
за Паричен Заем

Днес,  .. 20 год., в град , между:

1. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Заемодател, от една страна,
и

2. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Заемател, от друга страна,
се сключи настоящият Договор за Паричен Заем, при следните условия::

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

чл.1.1. Заемодателят се задължава да предостави в заем на Заемателя сумата до () лева, наричана по-долу Заемната сума, а Заемателят се задължава да върне сумата при условията на настоящия Договор.

чл.1.2. Заемната сума ще бъде предоставяна от Заемодателя на Заемателя на траншове в срок до () дни, считано от деня на писмено искане връчено на Заемодателя от Заемателя.

чл.1.3. Предаването на заемната сума от Заемодателя на Заемателя ще се извършва в брой или по банков път.

чл.1.4. Заемателят дължи възнаграждение на Заемодателя под формата на лихва в размер на () месечно. Лихвата се начислява от началото на месеца следващ предоставянето на транш до началото на месеца, в който е върната част или цялата сума, като се счита, че всяко връщане погасява най-старо предоставен непогасен транш. Начислената лихва не се капитализира и се изплаща в полагащия се размер върху всяка погасена сума, заедно с погасяването на сумата.

чл.1.5. Настоящият Договор е безсрочен.

чл.1.6. Договорът влиза в сила с предоставяне на първия транш от сумата по чл.1.1 и се прекратява с окончателното връщане на сумите по всички траншове и начислените по тях лихви.

чл.1.7. Заемателят има право да връща част или цялата заемна сума на Заемодателя, по всяко време, в брой или по банков път.

чл.1.8. Заемателят следва да върне част или цялата заемна сума при поискване от страна на Заемодателя, в срок до 30 (тридесет) дни от деня на поискването, в брой или по банков път.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.2.1. Заемодателят е длъжен:

  1. да предостави в заем на Заемателя Заемната сума, посочена в чл.1.1. по реда и при условията, посочени по-горе;
  2. да издаде разписка при погасяване на сумата по заема – ако е изплатена в брой.

 

чл.2.2. Заемодателят има право да иска незабавно връщане на заемната сума заедно с дължимите до този момент лихви, ако Заемателят е станал неплатежоспособен.

чл.2.3. В случаите по предходния член Заемодателят изпраща до Заемателя писмена покана за плащане. Плащането следва да се извърши в десетдневен срок от датата на получаването на поканата.

чл.2.4. Заемателят е длъжен:

  1. да върне на Заемодателя заемната сума по реда и в срока, уговорени в настоящия Договор;
  2. да изплати на Заемодателя уговореното под формата на лихва възнаграждение.

3. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

чл.3.1. Всеки транш от сумата по чл.1.1 се обезпечава от Заемателя към Заемодателя със Запис на Заповед, който е в размер на сумата по транша завишен с 25% (двадесет и пет процента) и падеж след 18 (осемнадесет) месеца от датата на фактическото предоставяне на транша от Заемодателя на Заемателя. След изтичането на този срок, ако транша не е погасен изцяло се издава нов запис на заповед при условията на предходното изречение.

чл.3.2. Заемателят дължи неустойка за дължима главница в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) за всеки просрочен ден върху дължимата сума, ако не върне заемната сума в срока по чл.1.8.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

чл.4.1. Договорът се прекратява:

  1. по взаимно съгласие на страните;
  2. с връщането на заемната сума и изплащането на дължимото възнаграждение на Заемодателя.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.5.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.

чл.5.2. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

чл.5.3. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.