Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Наем на Недвижим Имот

Примерни Договори

Договор за Наем на Недвижим Имот

ДОГОВОР
за Наем на Недвижим Имот

Днес, ..20 год. в град София, между:

1. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Наемодател, от една страна,
и

2. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Наемател, от друга страна, се сключи настоящият Договор за наем на недвижим имот, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ

чл.1.1. Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя за възмездно ползване следния свой недвижим имот:

  1. находящ се на адрес ;
  2. състоящ се от ;
  3. в който се има следното имущество и комуникации: ;
  4. със следното предназначение жилище / офис / магазин / склад / производствено помещение / друго .

чл.1.2. Наемодателят предоставя на Наемателя описания по чл.1.1. недвижим имот срещу месечен наем в размер на () лева (без включен ДДС).

чл.1.3. При подписване на настоящия Договор, Наемателя заплаща наем за месец и депозит в размер на () лева.

чл.1.4. Депозита се връща на Наемателя при прекратяване на настоящия Договор и след изплащане на всички месечни наемни вноски и всички други сметки за ползването на имота, като електроенергия, вода, топлофикация, такси за поддръжка на общи площи и други подобни.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

чл.2.1. Наемодателят има право да получава месечния наем до 5 число на месеца, за текущия месец.

чл.2.2. Наемодателят е длъжен да предаде имота, а Наемателя приема да го ползва в състоянието, в което е бил при огледа, извършен преди подписването на настоящия Договор.

чл.2.3. Наемодателят няма право да прехвърля собствеността върху недвижимия имот докато трае действието на настоящия Договор. Наемодателят е длъжен да заплаща всички данъци и такси свързани със собствеността на отдавания недвижим имот.

чл.2.4. Наемодателят е длъжен да подсигури несмущавано ползване на недвижимия имот от Наемателя за срок на настоящия Договор.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

чл.3.1. Наемателят е длъжен да заплаща в срок определения в Договора наем, както и разходите за ток, парно, вода, телефон и други текущи разходи при ползването на имота.

чл.3.2. Наемателят е длъжен да изпълнява нормативните актове и вътрешните правилници по реда и управлението на етажната собственост и да полага грижите на добър стопанин по време на ползването на имота.

чл.3.3. Наемателят е длъжен да използва имота по предназначение.

чл.3.4. Наемателят не може да преотстъпва имота на трето лице или да го преотдава под наем без съгласието на Наемодателя.

чл.3.5. Наемателят се задължава да отстранява за своя сметка всички дребни повреди, които се дължат на обикновеното ползване на наетия имот.

чл.3.6. Наемателят се задължава да обезщети Наемодателя за вреди, причинени от него по време на ползване на имота.

4. СРОК НА ДОГОВОРА

чл.4.1. Договорът се сключва за срок от месеца/години, считано от ..20 год.

чл.4.2. След изтичане на срока, Договорът може да бъде продължен при същите или други условия само с писмено съгласие на страните.

5. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 5.1. .

чл. 5.2. .

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

чл.6.1. Договорът може да бъде прекратен едностранно с месечно писмено предизвестие на една от страните, както и едностранно без предизвестие от страна на Наемодателя, ако Наемателя наруши клаузата на чл.3.1. с повече от дни, като Наемателя е длъжен незабавно да освободи имота, предмет на настоящия Договор.

чл.6.2. При прекратяване на настоящия Договор и напускане, Наемателя е длъжен да предостави на Наемодателя документи за платени консумативи съгласно чл.3.1 от Договора.

7. НЕУСТОЙКИ

чл.7.1. При нарушаване на клаузите на чл.6.1 на настоящия Договор, виновната страна дължи неустойка в размер на месечен наем.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.8.1. Споровете между страните по изпълнението на договора се решават по взаимно споразумение, а при невъзможност – по съдебен ред.

чл.8.2. За неуредените по настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

чл.8.3. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ:          НАЕМАТЕЛ: