Албум Документи > Примерни Договори > Предварителен Договор за Покупко-Продажба на Недвижим Имот

Примерни Договори

Предварителен Договор за Покупко-Продажба на Недвижим Имот

Предварителен ДОГОВОР
за Покупко-Продажба на Недвижим Имот

Днес, ..20 год. в град София, между:

 1. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Продавач, от една страна,
  и
 2. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Купувач, от друга страна,
  се сключи настоящият Договор за Покупко-Продажба на Недвижим Имот, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.1.1. Страните се уговарят, че Продавачът ще продаде, а Купувачът ще купи при условията на Договора следния недвижим имот, наричан по-нататък за краткост Имота, а именно:

 1. находящ се на адрес ;
 2. състоящ се от ;
 3. в който се има следното имущество и комуникации: ;
 4. със следното предназначение жилище / офис / магазин / склад / производствено помещение / друго .

2. ЦЕНА ЗА ИМОТА

чл.2.1. Цената за Имота е в размер на () лева (без включен ДДС) и не подлежи на промяна до окончателното прехвърляне на Имота от Продавача на Купувача, съгласно условията на Договора, която цена Купувачът трябва да изплати на Продавача в сроковете съгласно чл.4.2 от Договора.

3. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР

чл.3.1. Страните по Договора се задължават да сключат окончателен договор за покупко-продажба на Имота в срок до .. 20 год., включително, до която дата Продавачът трябва да осигури всички необходими документи за нотариалната продажба на Имота, а Купувачът трябва да плати уговорената част от цената за Имота съгласно чл.4.2 от Договора.

4. РАЗНОСКИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ

чл.4.1. Разноските по нотариалното прехвърляне на Имота – местните данъци и такси, таксата по вписване и нотариалната такса ще се заплатят (поделят) по равно от (между) страните.

чл.4.2. Цената за Имота се заплаща от Купувача на Продавача на вноски, както следва:

 1. () лева, в срок до три работни дни от подписване на настоящия Договор, която сума служи за задатък;
 2. () лева. Тази част от цената се заплаща от Купувача по посочена от Продавача банкова сметка в деня на сключване на окончателния договор за покупко-продажба на Имота при представяне на вписан в Службата по вписвания Нотариален Акт за покупко-продажба на Имота и Удостоверение за Тежести, от което е видно, че върху Имота няма вписани тежести, възбрани и ипотеки, предхождащи вписването на Нотариалния Акт за покупко-продажба.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.5.1. Купувачът се задължава да плати цената на Продавача в сроковете, уговорени по-горе, а Продавачът, от своя страна, се задължава да прехвърли Имота на Купувача в деня на плащането на цената за Имота.

чл.5.2. Продавачът декларира и гарантира, че е единствен собственик на Имота, че Имотът не е обременен с вещни или облигационни тежести, като ипотеки, възбрани, каквито и да било обезпечителни мерки, вписани искови молби, договори за наем, не е предмет на реституционни претенции, на предварителни договори с други купувачи, не е апортиран в търговски дружества, както и че трети лица нямат каквито и да било права върху него, както и че по отношение на него не се водят и няма основание да се приеме, че ще се заведат правни спорове, включително, изпълнителни дела, които ще засегнат правата на Купувача, че представените от него документи са автентични и с вярно съдържание, както и че не са налице каквито и да било обстоятелства, които да доведат до пълна или частична евикция на Купувача, по вина на Продавача.

чл.5.3. Продавачът се задължава да не вписва договори за наем с наематели в Имота до нотариалното изповядване на покупко-продажбата на Имота.

чл.5.4. Продавачът се задължава да не обременява Имота с тежести (ипотеки и/или ограничени вещни права) по никакъв начин до нотариалното изповядване на покупко-продажбата на Имота.

чл.5.5. Продавачът се задължава да продаде Имота на Купувача в срока до .. 20 год., включително, при условията на настоящия Договор.

чл.5.6. Продавачът се задължава да въведе Купувача във владение на Имота в срок до .. 20 год., включително.

чл.5.7. В случай, че се окаже, че към момента на сключване на Договора някое от заявените от Продавача обстоятелства по чл.5.2 са неверни или продавачът не изпълни задълженията си по чл.5.3 и чл.5.4 от настоящия Договор и поради тази причина не се сключи окончателен договор, продавачът дължи връщане на получения задатък в размер.

чл.5.8. В случай, че се окаже, че към момента на сключване на Договора или към датата на сключване на окончателния договор, някое от заявените от продавача обстоятелства по чл.5.2 са неверни или купувачът претърпи евикция по вина на Продавача, то продавачът дължи връщане на продажната цена, заедно с всички направени разноски, както и законовата лихва.

чл.5.9. Продавачът се задължава в срок до .. 20 год., включително, да осигури всички необходими документи за нотариална продажба на Имота.

6. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК, РАЗВАЛЯНЕ И НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА

чл.6.1. Договора влиза в сила от момента на подписването му от страните.

чл.6.2. Задатъкът, по чл.4.2, т.1 от Договора, се заплаща от Купувача на Продавача в брой в срок до работни дни от датата на сключването на Договора.

чл.6.3. В срок до .. 20 год., включително, двете страни се задължават да сключат окончателен договор за покупко-продажба на Имота.

чл.6.4. В случай, че Купувачът не осигури парите за плащане на частта от цената за Имота по чл.4.2, т.2 от Договора в срока по предходния член, Договора се счита за развален по вина на Купувача и задатъка, по чл.4.2, т.1 от Договора, в размер на () лева остава в полза на Продавача.

чл.6.5. В случай, че Продавача не осигури всички необходими документи за нотариалната продажба на Имота в срок до .. 20 год., включително, Договора се счита за развален по вина на Продавача и същия дължи на Купувача:

 1. Връщане на платения задатък, по чл.4.2, т.1 от Договора, в размер на 500 (петстотин) ЕВРО;
 2. Както и неустойка за разваляне на Договора в размер на () лева, които суми Продавачът трябва да изплати на Купувача в срок до пет работни дни от деня на развалянето на Договора.

чл.6.6. Ако Продавачът, в срок до .. 20 год., включително, продаде Имота на трето лице, Договорът се счита за развален по вина на Продавача и същия дължи на Купувача:

 1. Връщане на платения задатък, по чл.4.2, т.1 от Договора, в размер;
 2. Както и неустойка в размер на () лева, които суми Продавача трябва да изплати на Купувача в срок до пет работни дни от деня на развалянето на Договора.

чл.6.7.

 1. Ако Продавачът, съгласно условията на Договора, не се яви пред нотариуса за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на Имота, при условие че са изпълнени всички условия по Договора за сключване на окончателен такъв, се счита, че той е виновен за разваляне на Договора и дължи на Купувача като неустойка за разваляне на Договора размер на задатъка.
 2. Ако Купувачът, съгласно условията на Договора, не се яви пред нотариуса за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на Имота, при условие че са изпълнени всички условия по Договора за сключване на окончателен такъв, се счита че той е виновен за разваляне на Договора и Продавачът може да задържи задатъка по чл.4.1.

чл.6.8. Изправната страна има право да иска обявяване на Договора за окончателен по реда на чл.19, ал.3 от Закона за Задълженията и Договорите и чл.297 и следващите го от Гражданския Процесуален Кодекс.

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР

чл.7.1. Продавачът се задължава до .. 20 год., включително, да осигури всички необходими документи за нотариалната продажба, и да се споразумее с Купувача за дата и час, в който да се явят пред Нотариус с №, с район на действие Районен Съд и адрес , за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на Имота.

Часта от цената по чл.4.2, т.2 се заплаща от Купувача по посочена от Продавача банкова сметка в деня на сключване на окончателния договор за покупко-продажба на Имота при представяне на вписан в Службата по вписвания Нотариален Акт за покупко-продажба на Имота и Удостоверение за Тежести, от което е видно, че върху Имота няма вписани тежести, възбрани и ипотеки, предхождащи вписването на Нотариалния Акт за покупко-продажба.

чл.7.2. Ако страните в срок до .. 20 год., включително, не са се споразумели за датата и часа за явяване пред нотариус, се задължават на .. 20 год., в часа да се явят в кантората на Нотариус с №, с район на действие Районен Съд и адрес , независимо от степента си на готовност за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на Имота, за неговото сключване или за констатиране коя от страните е виновна за развалянето на Договора.

чл.7.3. Ако Продавача откаже да сключи окончателен договор за покупко-продажба на Имота, Купувача има право да поиска от компетентния съд да обяви Договора за окончателен, по реда на чл.19, ал.3 от Закона за Задълженията и Договорите и чл.297 и следващите го от Гражданския Процесуален Кодекс.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.8.1. В деня на подписването на настоящия Договор, Продавачът предостави на Купувача копие от нотариалния акт за Имота.

чл.8.2. За неуредените в настоящия Договор обстоятелства се прилагат разпоредбите на Търговския Закон, Закона за Задълженията и Договорите и гражданското законодателство на Република България.

чл.8.3. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на Договора ще бъдат решавани чрез преговори и споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на споразумение, споровете ще се отнасят до компетентния съд.

чл.8.4. Договора може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на страните, чрез подписан от страните Анекс.

чл.8.5. Договора се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ:          КУПУВАЧ: