Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Прехвърляне на Дялове

Примерни Договори

Договор за Прехвърляне на Дялове

ДОГОВОР
за Прехвърляне на Дялове

Днес, .. 20 год., в град , между:

  1. с ЕГН/ЕИК , собственик на () Дяла по () лева всеки, на обща стойност () лева, представляващи % ( процента) от капитала на ” ООД/ЕООД с ЕИК , със седалище и адрес на управление: , наричан по-долу за краткост Продавач, от една страна,
    и
  2. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Купувач, от друга страна,
    на основание чл. 129 от Търговския Закон, се сключи настоящия Договор за прехвърляне на дялове, при следните условия:

чл.1 Продавачът прехвърля на Купувача своите () Дяла по () лева всеки, на обща стойност () лева, представляващи % ( процента) от капитала на ” ООД/ЕООД с ЕИК , за сумата от () лева.

чл.2 Купувачът заявява, че е съгласен да закупи от Продавача () Дяла по () лева всеки, на обща стойност () лева, представляващи % ( процента) от капитала на ” ООД/ЕООД с ЕИК , за сумата от () лева.

чл.3 Продавачът заявява, че е получил дължимата сума в брой и изцяло.

Настоящият Договор се състави и подписа пред нотариус в три еднакви екземпляра, за всяка една от страните и един за Агенцията по Вписванията.

ПРОДАВАЧ:                    КУПУВАЧ: