Албум Документи > Примерни Договори > Споразумение за Насрещно Прихващане

Примерни Договори

Споразумение за Насрещно Прихващане

СПОРАЗУМЕНИЕ
за Насрещно Прихващане

Днес, ..20 год. в град София, между страните:

фирма: ” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Страна 1

и

фирма: ” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Страна 2, се подписа настоящото Споразумение за Насрещно Прихващане, при следните условия:

ПРЕДМЕТ

чл.1.1. Страните установяват че:

  1. Страна 1 има вземане от Страна 2 в размер на () лева, възникнало от .
  2. Страна 2 има вземане от Страна 1 в размер на () лева, възникнало от .

чл.1.2. Страните се договарят да направят насрещно прихващане на вземанията си в резулта на което Страна 1/2 ще остане да дължи на Страна 2/1 сума в размер на () лева.
чл.1.3. Сумата по предходната точка Страна 1/2 се задължава да изплати на Страна 2/1 в срок до ..20 год.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.2.1. Настоящото Споразумение влиза в сила от деня на подписването му.
чл.2.3. Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

СТРАНА 1:                    СТРАНА 2: