Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Услуга

Примерни Договори

Договор за Услуга

ДОГОВОР
за Услуга

Днес, .. 20 год., в град , между:

фирма: ” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Възложител, от една страна
и

фирма: ” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна, се сключи настоящият Договор за Услуга при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение, да извърши следната услуга: , наричана по-долу за краткост ”Услугата”.

чл.1.2. Изпълнителят се задължава да извърши Услугата в срок до ..201 год.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

чл.2.1. 1) При точно изпълнение на възложената Услуга, Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение в размер на () лева, без включен ДДС.
2) Цената по предходната алинея се заплаща от Възложителя в срок до работни дни от приемането на Услугата, в брой или по банкова сметка.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.3.1. 1) Изпълнителят се задължава да извърши Услугата точно и в договорения срок.
2) Приемането на изпълнението на Услугата се удостоверява с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

чл.3.2. Изпълнителят отстранява за своя сметка всички недостатъци на предоставената Услуга, за които Възложителя е възразил при приемането на Услугата.

чл.3.3. Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнението на Услугата и да му заплати договореното в чл.2.1 възнаграждение.

4. НЕУСТОЙКИ

чл.4.1. 1) При забава за предаване на Услугата, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на % () на ден от стойността на Услугата, за всеки ден на забава.
2) В случай че забавата продължи повече от () дни, Възложителят има право да развали Договора.

чл.4.2. При забава за заплащане на уговорената цена, Възложителя дължи на Изпълнителя неустойка в размер на % () на ден от неплатената част на цената, за всеки ден на забава.

чл.4.3. Плащането на неустойките, предвидени в Договора, не лишава изправната страна от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.5.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.

чл.5.2. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

чл.5.3. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

Възложител:                    Изпълнител: