Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Покупко-Продажба на Стоки

Примерни Договори

Договор за Покупко-Продажба на Стоки

ДОГОВОР
за Покупко-Продажба на Стоки

Днес, .. 20 год., в град , между:

фирма: ” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Продавач, от една страна
и

фирма: ” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Купувач, от друга страна, се сключи настоящият Договор за Покупко-Продажба на Стоки при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.1.1. Продавачът се задължава да продаде и да прехвърли на Купувача правото на собственост върху следните стоки:
1. наименование; количество, ед. цена (без включен ДДС), общо (цена без включен ДДС) и други характеристики, ако са необходими за характеризиране качествата на стоката;
2. …;
3. ….
наричани по-долу за краткост ”Стоката”, срещу цена, която Купувачът се задължава да му заплати.

чл.1.2. Продавачът се задължава да достави Стоката на Купувача в срок до ..201 год.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

чл.2.1. 1) Купувачът се задължава да заплати за Стоката на Продавача цена в размер на () лева, без включен ДДС.
2) Цената по предходната алинея се заплаща от Купувача на Продавача, в брой или по банкова сметка.
3) Цената по алинея 1 следва да бъде заплатена в срок до ..201 год.

чл.1.2. 1) Разходите за транспортиране на Стоката и нейното предаване на Купувача са за сметка на Продавача.
2) Разходите по товаренето и предаването, включително меренето и тегленето, са за сметка на Продавача.

3. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

чл.3.1. Собствеността на Стоката преминава върху Купувача в момента на предаване на Стоката.

чл.3.2. Всички рискове за Стоката преминават върху Купувача в момента, в който собствеността му бъде прехвърлена.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.4.1. 1) Продавачът се задължава да достави Стоката в срок ..201 год.
2) Предаването на Стоката става с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

чл.4.2. 1) Продавачът е длъжен да предаде на Купувача Стоката във вид, количество и качество, съгласно чл.1.1.
2) При приемане на Стоката, Купувачът е длъжен да я прегледа веднага и на място да уведоми Продавача за установени недостатъци.
3) Продавачът не отговаря за недостатъците на Стоката, ако те са били известни на Купувача при сключването на договора или за недостатъци, които са претендирани след приемането на Стоката.

чл.4.3. 1) В случай че Стоката е с недостатъци и Купувачът е уведомил за това Продавача в момента на нейното приемане, те следва да бъдат отстранени за сметка на Продавача.
2) В случай че недостатъците не могат да бъдат отстранени, Купувачът има право да получи в замяна други стоки от същия вид, качество и количество или да иска отбив от цената.
3) Продавачът отговаря за недостатъците на Стоката дори ако те не са му били известни преди доставката.

чл.4.4. Купувачът е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срока, определени в Договора и има право да получи Стоката.

5. НЕУСТОЙКИ

чл.5.1. 1) При забава за предаване на Стоката, Продавачът дължи на Купувача неустойка в размер на % () на ден от стойността на недоставената стока, за всеки ден на забава.
2) В случай че забавата продължи повече от () дни, Купувачът има право да развали Договора.

чл.5.2. При забава за заплащане на уговорената цена, Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на % () на ден от неплатената част от цената, за всеки ден на забава.

чл.5.3. Плащането на неустойките, предвидени в Договора, не лишава изправната страна от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.6.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.

чл.6.2. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

чл.6.3. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

Продавач:                    Купувач: