Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Изработка

Примерни Договори

Договор за Изработка

ДОГОВОР
за Изработка

Днес, .. 20 год., в град , между:

фирма:”” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Възложител, от една страна
и

фирма:”” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна, се сключи настоящият Договор за Изработка при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

чл.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи срещу възнаграждение , със следните технически характеристики , наричан по-долу за краткост ”Продукта”.

чл.1.2. Разработването на Продукта следва да бъде извършено по проект на Възложителя/Изпълнителя, съобразен с техническите характеристики.

чл.1.3. Изпълнителят е длъжен да изработи Продукта в срок до ..201 год.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

чл.2.1. Възнаграждението, което Възложителят дължи на Изпълнителят за изработката на Продукта, е в размер на () лева, без включен ДДС.

чл.2.2. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в срок до ..201 год. (или в следния график: ), в брой или по банкова сметка.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

чл.3.1. Изпълнителят се задължава да изработи Продукта в уговорените срокове и съгласно техническите характеристики.

чл.3.2. Изпълнителят има право да иска от Възложителят необходимото съдействие за осъществяване на възложената му задача.

чл.3.3. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждениев размера и в сроковете, предвидени в Договора.

чл.3.4. Изпълнителят се задължава да предаде на ВъзложителяПродукта в срока по чл.1.3.

чл.3.5. Изпълнителят се задължава да не Предоставя на трети лица продукта, както и да разгласява данни или информация, което може да доведе до накърняване авторското право на Възложителя.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл.4.1. Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнение на възложената работа.

чл.4.2. Възложителят е длъжен да приеме Продукта, ако отговаря на техническите характеристики и е изработен в предвидения в Договора срок.

чл.4.3. Възложителят е длъжен даизплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера и в сроковете, предвидени в Договора.

чл.4.4. Възложителят има право да оказва текущ контрол по изпълнението на възложената работа. За целта Възложителят извършва проверки, датата и часа на които се съгласува предварително с Изпълнителя.

чл.4.5. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не са в отклонение от уговорените технически характеристики. Отклонения от началното задание стават само по взаимно съгласие между страните.

чл.4.6. 1) При получаване на Продукта, Възложителят е длъжен да го провери веднага за недостатъци.
2) При констатиране на недостатъци на Продукта или при отклонения от уговорените технически характеристики, Възложителят има право да предостави подходящ срок, в който Изпълнителят да поправи работата си.
3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по предходната алинея, Възложителят може да намали дължимото възнаграждение или да развали Договора и да получи обезщетение за претърпените вреди.

чл.4.7. 1) Авторското право върху Продукта принадлежи на Възложителя, по чиято поръчка и за чиято сметка и риск е изработен Продукта, обект на авторското право.
2) За целите на Договора„авторско право” означава правото на автора върху: литературно или художествено произведение; научна разработка; кино- или видео-филм; музика; телевизионно- или радио-предаване; сорс код на софтуер; бази данни със собствена или събирана информация; задание; чертеж; план; модел; прототип; изделие; технология или процес; научен, промишлен или търговски опит (know how); научен или пазарен анализ.

5. НЕУСТОЙКИ

чл.5.1. 1) При забава за изпълнение на задължението си по чл.1.3, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на % () на ден от уговорено в чл.2.1 възнаграждение, за всеки ден на забава.
2) Ако забавата по предходната алинея продължи повече от () дни, Възложителят има право да развали Договора и да получи неустойка в размер на % () от уговореното в чл.2.1 възнаграждение.

чл.5.2. При забава за изпълнение на задължението си по чл.2.2, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на % () на ден от неизплатената част от възнаграждението, за всеки ден на забава.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

чл.6.1. 1) Договорът се прекратява:
1. при изпълнение на предмета на Договора; или
2. по взаимно съгласие на страните.
чл.6.1. 1) Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, независимо от причините, без предизвестие.
2) В случай че прекрати Договора преди предаване на Продукта, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение в размер на направените разходи към датата на прекратяването, ако прекратяването не е по вина на Изпълнителя.

чл.6.5. Договорът може да бъде прекратен от всяка от страните на основание и на другите прекратителни клаузи, уговорени в него.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.7.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.

чл.7.2. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

чл.7.3. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

Възложител                    Изпълнител: