Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за Брак на Материални Запаси

Първични Счетоводни Документи

Протокол за Брак на Материални Запаси

Протокол за Брак на Материални Запаси

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Протокол за Брак на Материални Запаси е документ, с който се документира бракуването на конкретни по вид и количество материални запаси с тяхната балансова и ликвидационна стойност.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за Брак на Материални Запаси" е разработен от Фактуриране.bg