Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Касова Бележка (Фискален Бон)

Първични Счетоводни Документи

Касова Бележка (Фискален Бон)

Касова Бележка (Фискален Бон)

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Касовата Бележка (Фискалният Бон) е първичен счетоводен документ, който се издава задължително за всяко отделно плащане в брой по доставка на стока или услуга, независимо дали за тази доставка е издадена Фактура. Изключенията от това правило са плащания в брой на нотариус, адвокат или други свободни професии.

2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

 • наименование и адрес за кореспонденция на лицето;
 • наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект с текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";
 • пореден номер на касовата бележка;
 • единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето;
 • идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
 • име или номер на касиера;
 • наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
 • обща сума за плащане;
 • дата и час на издаване;
 • текст "ФИСКАЛЕН БОН";
 • индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
 • номер касово място за лицата, работещи с контролна лента на електронен носител.

2.2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

 • Лицата са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС:
  - група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
  - група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
  - група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
  - група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък върху добавената стойност.
 • Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
  - отнасящи се към данъчна група А;
  - с фиксирани цени в нормативен акт;
  - представляващи горива, продавани чрез одобрени средства за измерване на разход.
Този счетоводен ресурс за "Касова Бележка" е разработен от Фактуриране.bg