Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Складова/Стокова Разписка

Първични Счетоводни Документи

Складова/Стокова Разписка

Складова разписка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Складова/Стокова Разписка е документ, с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали и активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура. В този документ са предвидени и реквизити за съпътстващи доставката документи.

еквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Този счетоводен ресурс за "Складова Разписка" е разработен от Фактуриране.bg