Версия Pro

Версия PRO предлага следните допълнителни удобства:

 • Изпращане на издадените документи директно през системата;
 • Възможност за въвеждане на частични плащания и следене на вземания и падежи по фактури;
 • Копиране/преиздаване на няколко фактури и проформа фактури;
 • Подписване на съобщение към издаден документ с електронен подпис;
 • Бърз бутон за издаване на  Фактура, Проформа, Invoice, Debit и Credit note, от таблиците през меню Документи.
 • Възможност за добавяне на номенклатури/темплейти от допълнителни текстове във всеки документ под форма на Забележка;
 • Автоматично осчетоводяване на издадените документи в софтуера Счетоводство+ на БулМар офис.
 • Права на достъп до фирми, офиси, номенклатури и фактури за всеки потребител.
 • При добавяне на контрагент автоматично теглене на данни чрез връзка с база данни на всички регистрирани по ДДС фирми;
 • Следене на статус на документите - изпратен да/не;
 • Бърз бутон за генериране на PDF оригинал и копие директно след създаване на документа;
 • Превалутиране в чуждоезичен документ и възможност за синхорнизиране с фиксинга за деня;
 • Автоматично попълване на данните на контрагент след въвеждане на първите няколко букви от името или цифри от ЕИК;
 • Никакви реклами по екрана и поддръжка по телефон и онлайн от 9 до 18 часа.
 • Издаване на всички документи по режим Касова отчетност и следене на салда по издадените протокол;
 • Издаване на документ Сметка/Фактура - Нотариус;

Цени

абонаментен период цена
3 месеца 24 лв
6 месеца 36 лв
12 месеца 48 лв

Цените са с включен ДДС. Абонамента се прави на ниво акаунт (имейл) и важи за всички фирми, от които се издават фактури през този акаунт. Няма ограничение за брой издадени документи.