Версия Pro

Версия PRO предлага следните допълнителни удобства:

 • Изпращане на издадените документи директно през системата до имейл на получателя ѝ;
 • Възможност за въвеждане на частични плащания и следене на вземания и падежи по фактури;
 • Автоматично/регулярно преиздаване и изпращане на фактура всеки месец, чрез опцията „Издавай периодично“ – удобно за еднакви ежемесечни услуги, например наем, счетоводна услуга и т.н.;
 • При добавяне на нов контрагент – автоматично теглене на данни чрез връзка с база данни на всички регистрирани по ДДС дружества;
 • Бърз бутон за издаване на Фактура, Проформа, Invoice, Debit и Credit note – от таблиците през меню „Документи“;
 • Възможност за добавяне на номенклатури/темплейти от допълнителни текстове във всеки документ – под формата на Забележка в него;
 • Автоматично осчетоводяване на издадените документи в софтуера „Счетоводство+“ на BulMar Office;
 • Възможност за настройване на права на достъп до дружества, офиси, номенклатури и фактури за всеки отделен Ваш потребител;
 • Никакви реклами по екрана и поддръжка по телефон и онлайн от 9:00 до 18:00 часа;
 • Автоматично превалутиране на валутата (от лев към друга) в чуждоезичен документ и възможност за синхронизиране на курса с фиксинга за деня;
 • Следене на статуса на документите – изпратен до получателя: да/не;
 • Издаване и работа с чуждоезични документи – Invoice, Debit note, Credit note;
 • Възможност за експорт на справки и документи в Excel;
 • Ръчно копиране/преиздаване на няколко вече издадени фактури и проформа фактури;
 • Автоматично попълване на данните на контрагент след въвеждане на първите няколко букви от името или цифри от ЕИК.

                Цени

абонаментен период цена
6 месеца 60 лв
12 месеца 75 лв

* цените са без включен ДДС

Абонаментът се прави на ниво акаунт (имейл) и важи за всички дружества, от които се издават фактури през този акаунт. Няма ограничение за брой издадени документи.

Данни за плащане

Уникредит Булбанк
BG14UNCR70001524707025
UNCRBGSF
БулМар Пъблишинг ЕООД

Основание за плащане: Поръчка #### (номера на заявката, която сте получили в мейла от системата)

Ако не сте получили имейл след направена заявка, можете да преведете по посочената банкова сметка, като в основание напишете фирмата/лицето, от чието име е направена заявката.