Версия Pro

Версия PRO предлага следните допълнителни удобства:

 • Изпращане на издадените документи директно през системата до мейл на получателя и;
 • Възможност за въвеждане на частични плащания и следене на вземания и падежи по фактури;
 • Автоматично/регулярно преиздаване и изпращане на фактура всеки месец, чрез опцията – „Издавай периодично“- Удобно за еднакви ежемесечни услуги, например наем, счетоводна услуга и т.н.
 • При добавяне на нов контрагент автоматично теглене на данни чрез връзка с база данни на всички регистрирани по ДДС фирми;
 • Бърз бутон за издаване на Фактура, Проформа, Invoice, Debit и Credit note, от таблиците през меню Документи.
 • Възможност за добавяне на номенклатури/темплейти от допълнителни текстове във всеки документ, под форма на Забележка в него;
 • Автоматично осчетоводяване на издадените документи в софтуера Счетоводство+ на БулМар офис.
 • Възможност за настройване на права на достъп до фирми, офиси, номенклатури и фактури за всеки отделен ваш потребител.
 • Никакви реклами по екрана и поддръжка по телефон и онлайн от 9 до 18 часа.
 • Автоматично превалутиране на валутата (от лев към друга ) в чуждоезичен документ и възможност за синхронизиране на курса с фиксинга за деня;
 • Следене на статуса на документите – изпратен получателя - да/не;
 • Достъп до бърз бутон за генериране на PDF оригинал и копие директно след създаване на документа;
 • Ръчно копиране/преиздаване на няколко вече издадени фактури и проформа фактури;
 • Автоматично попълване на данните на контрагент след въвеждане на първите няколко букви от името или цифри от ЕИК;

Цени

абонаментен период цена
3 месеца 24 лв
6 месеца 36 лв
12 месеца 48 лв

Цените са с включен ДДС. Абонамента се прави на ниво акаунт (имейл) и важи за всички фирми, от които се издават фактури през този акаунт. Няма ограничение за брой издадени документи.

Данни за плащане

Уникредит Булбанк
BG74UNCR70001521716211
UNCRBGSF
Получател: БулМар Сълюшънс ЕООД

Моля, при плащане да цитирате номера на заявката, която сте получили в мейла получен от системата.