Първични Счетоводни Документи (51)

Тук ще намерите десетки Първични Счетоводни Документи, които се използват в ежедневната дейност на всяка организация и на базата на които се извършва счетоводната отчетност. Всеки един документ е представен с изображение и описание за неговото използване, задължителни и препоръчителни реквизити. В края на описанието на всеки документ ще намерите прикачен word файл, който можете да ползвате за моделиране на собствен първичен счетоводен документ.

ТРЗ и Личен Състав (31)

Тук ще намерите почти всички документи, необходими при администрирането на работните заплати и личния състав, които се използват в ежедневните отношения с персонала. Всеки един документ е подготвен по такъв начин, че да може да бъде използван веднага след попълване на нужните данни. След всеки документ ще намерите прикачен word файл, който можете да ползвате за моделиране на собствен формуляр, свързан с работните заплати и личния състав.

Примерни Договори (12)

Тук сме селектирали и споделили базови варианти на най-често сключваните договори. В редки случаи публикуваните договори биха могли да бъдат директно ползвани след попълване на необходимите данни. В повечето случаи обаче спецификата на отношенията и сделката налагат адаптирането на всеки договор според обстоятелствата и интересите на страните, за което препоръчваме базовите варианти да се преработят от лице с опит в подготовката и изпълнението на договори. След всеки примерен договор ще намерите прикачен word файл, който можете да ползвате за създаване на подходящия за конкретната сделка договор.