Албум Документи > ТРЗ и Личен Състав > Протокол за Постъпване на Работа

ТРЗ и Личен Състав

Протокол за Постъпване на Работа

Протокол за Постъпване на Работа

към Трудов Договор от ..20 год.

Днес, ..20 год., в гр./с. , между страните:

РАБОТОДАТЕЛ: с БУЛСТАТ
и
РАБОТНИК: с ЕГН/ЛНЧ

се подписа настоящият Протокол за Постъпване на Работа, с който се удостовери, че:

  1. В деня на подписването на Протокола Работника постъпи на работа в предприятието на Работодателя.
  2. Работодателят предостави на Работника:
    - Екземпляр от Трудовия Договор, подписан между страните;
    - Копие от завереното уведомление до Националната Агенция по Приходите (НАП), от което е видно, че Трудовия Договор между страните е регистриран в НАП.

Протоколът се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Работодател (подпис):           Работник (подпис):

Този счетоводен ресурс за "Протокол за постъпване на работа" е разработен от Фактуриране.bg