Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Дарение

Примерни Договори

Договор за Дарение

ДОГОВОР
за Дарение

Днес, .. 20 год., в град , между:

1. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Дарител, от една страна,
и

2. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Надарен, от друга страна,
се сключи настоящият Договор за Дарение при следните условия::

чл.1. Дарителят предоставя на Надарения безвъзмездно и безусловно:

  1. сума в размер на () лева;
  2. следните вещи: , които са на обща стойност () лева.

чл.2. Паричните средства (вещите) ще бъдат изплатени (предадени) от Дарителя на Надарения в срок до дни от сключването на настоящия Договор.

чл.3. Надареният приема с благодарност направеното дарение.

чл.4. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Дарител: Надарен: