Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Покупко-Продажба на Моторно Превозно Средство (МПС)

Примерни Договори

Договор за Покупко-Продажба на Моторно Превозно Средство (МПС)

ДОГОВОР
за Покупко-Продажба на Моторно Превозно Средство (МПС)

Днес, ..20 год. в град София, между:

 1. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Продавач, от една страна,
  и
 2. с ЕГН/ЕИК , наричан по-долу за краткост Купувач, от друга страна,
  се сключи настоящият Договор за покупко-продажба на МПС при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ

чл.1.1. Продавачът продава, а Купувачът купува следното МПС, собственост на Продавача:
вид – лек автомобил, марка - , модел - , рама – , двигател – , с държавен регистрационен номер – , цвят – , при условията на настоящия Договор.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. ЦЕНА

чл.2.1.

 1. Продавачът прехвърля собствеността на гореописаното МПС и го предава на Купувача в такова състояние, в каквото се намира към момента на продажбата, заедно с всички принадлежности, числящи се към него, за сумата от () лева.
 2. Продавачът заяви, че е получил сумата от Купувача изцяло и в брой при сключване на настоящия Договор.
 3. Състоянието на МПС е добро, като същото се намира в движение.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

чл.3.1.

 1. Купувачът заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена напълно от Продавача.
 2. Разноските по прехвърлянето са за сметка на Купувача.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.4.1. За неуредените в договора обстоятелства се прилагат разпоредбите на Закона за Задълженията и Договорите и гражданското законодателство на Република България.

чл.4.2. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез преговори и споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на споразумение, споровете ще се отнасят до компетентния съд.

чл.4.3. Договорът се състави и подписа пред нотариус в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните, като разходите за нотариалната заверка страните си поделиха поравно.

ПРОДАВАЧ:          КУПУВАЧ: