Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Прехвърляне на Вземане (Цесия)

Примерни Договори

Договор за Прехвърляне на Вземане (Цесия)

ДОГОВОР
за Прехвърляне на Вземане (Цесия)

Днес, ..20 год. в град София, между страните:
фирма: ” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Цедент, от една страна
и
фирма: ” ООД/АД
седалище: гр.
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Цесионер, от друга страна, се сключи настоящият Договор за Прехвърляне на Вземане (Цесия) при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.1.1. (1) Цедентът прехвърля на Цесионера своето вземане в размер на () лева. Длъжник по вземането е
с ЕИК/ЕГН .
(2) Вземането, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания:

 1. Вземането е възникнало от двустранен договор и Цедентът е изпълнил задължението си към длъжника;
 2. Вземането е лихвоносно и Цедентът се задължава да прехвърли и получените изтекли лихви на Цесионера към момента на подписване на настоящия Договор;
 3. Вземането е свързано със солидарни длъжници и Цедентът се задължава да прехвърли правата си спрямо всички длъжници;
 4. Вземането не е поставено пред прекратително условие;
 5. Вземането не е залагано;
 6. Длъжникът се е съгласил с договора за цесия и Цедентът се задължава да предостави съгласието в писмена форма.

(3) Цедентът декларира, че вземането има следните обезпечения и привилегии:

 1. Вземането е обезпечено със заложена вещ;
 2. Вземането е обезпечено с първа по ред ипотека;
 3. За изпълнение на вземането има възникнало право на задържане.

чл.1.2. Цесионерът се задължава да заплати за вземането цена в размер на () лева.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦЕДЕНТА

чл.2.1. Цедентът е длъжен:

 1. да прехвърли вземането си на Цесионера;
 2. да сключи договор за влог на заложената вещ със Цесионера и Длъжника;
 3. да предаде на Цесионера задържаната вещ съгласно правото на задържане;
 4. да извърши действия по отбелязване на настоящия Договор към вписването, с което ипотеката, обезпечаваща вземането, е учредена;
 5. да съобщи на Цесионера за претенциите на трети лица към вземането, когато има такива.

чл.2.2. Цедентът се задължава да съобщи на Длъжника за прехвърлянето на вземането.

чл.2.3.
(1)
Цедентът се задължава да предаде на Цесионера следните документи:

 1. Документи, удостоверяващи вземането;
 2. Документи, удостоверяващи обезпечения по вземането;
 3. Документи, удостоверяващи всички сведения, които могат да бъдат потребни на Цесионера за успешното предявяване на вземането;
 4. Документ, потвърждаващ писмено станалата цесия.

(2) Документите се предават на Цесионера в срок до ..20 год.

чл.2.4. Цедентът поема гаранция за платежоспособността на Длъжника до размер от () лева.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦЕСИОНЕРА

чл.3.1. Цесионерът е длъжен:

 1. да заплати на Цедента уговорената в чл.1.2 от настоящия Договор цена;
 2. ако има възражения върху вземането, да уведоми незабавно Цедента.

чл.3.2. (1) Цесионерът заплаща цена в размер на () лева срещу прехвърлянето на вземането.
(2) Цесионерът е длъжен да заплати цената в срок до ..20 год.
(3) Цената ще бъде заплатена в брой / по банкова сметка / друг начин: .

4. ОТГОВОРНОСТ

чл.4.1. (1) Цедентът отговаря за съществуването на вземането към датата на прехвърлянето му.
(2) В случай че вземането не съществува, Цесионерът има право да развали настоящия Договор, като иска обратно цената заедно с разноските за продажбата.
(3) Независимо от правомощията си по ал.2 Цесионерът може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на () лева.

чл.4.2. (1) В случай, че Длъжникът не бъде своевременно уведомен за прехвърляне на вземането и от това са настъпили неблагоприятни последици за Цесионера, той има право да иска от Цедента платената цена, направените разноски, както и неустойка в размер на () лева.
(2) Цедентът не носи отговорност по правилата на предходната алинея, когато Цесионера е знаел за претенциите на трети лица, предявени преди съобщението до Длъжника.

чл.4.3. Цесионерът дължи неустойка в размер на % ( процента) от цената за всеки просрочен ден, но не повече от () лева, ако не заплати в срок уговорената цена.

чл.4.4. Цедентът има право да развали договора, ако Цесионера не плати цената в срок от дни, след като е бил поканен за това от Цедента.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.5.1. (1) Страните следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.
(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

чл.5.2. Настоящият Договорът може да бъде изменян или допълван от страните с двустранно подписан Анекс.

чл.5.3. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия Договор, чрез преговори в духа на взаимна изгода и приемливи компромиси.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора до компетентния съд.

чл.5.4. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

чл.5.5. Настоящият Договор се състави в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЦЕДЕНТ:                    ЦЕСИОНЕР: