Албум Документи > Примерни Договори > Договор за Създаване на Консорциум

Примерни Договори

Договор за Създаване на Консорциум

ДОГОВОР
за Създаване на Консорциум ”” ДЗЗД

Днес, .. 20 год., в град , между:

 1. с ЕИК , представлявано от с ЕГН , в качеството му на , от една страна,
  и
 2. с ЕИК , представлявано от с ЕГН , в качеството му на , от друга страна,
  наричани по-нататък за краткост Съдружници/те, на основание чл.276 от Търговския Закон, във връзка с чл.357 и следващите от Закона за Задълженията и Договорите, се подписа настоящият Договор, наричан по-нататък за краткост Договор/а/ът, за създаване на Консорциум, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

чл.1.1. 1) Съдружниците постигнаха съгласие да обединят усилията си за съвместното извършване на следната дейност или постигане на следната цел .
2) Всеки съдружник ще осъществява дейност в изпълнение на общата цел от свое име, но за сметка на всички съдружници. Съдружниците запазват своята организационна, икономическа и юридическа самостоятелност.
3) Стопанската дейност ще се извършва съгласно действащото законодателството на Република България и решенията на Съдружниците.
4) Консорциумът ще използва следното наименование при извършване на своята дейност Консорциум ””- ДЗЗД.
5) За нуждите на кореспонденцията и регистрацията на Консорциумът ще използва следния адрес: .
6) Договорът влиза в сила от неговото сключване и е за неопределен срок или до постигане на целта .

2. ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. РЪКОВОДИТЕЛ НА КОНСОРЦИУМА

чл.2.1. 1) Дяловете на съдружниците са равни.
2) Съдружник може да иска своя дял от общата собственост само при напускане на Консорциума или при прекратяване на същото.

чл.2.2. 1) Съдружниците определят за Ръководител на Консорциума ” ООД.
2) Ръководителят на консорциума поема следните задължения при водене на дружествените работи:

 1. координация и подготовка на офертите при участие в тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки;
 2. представяне на офертите на възложителите след съгласуване с другия съдружник;
 3. цялостно ръководство и контрол на сроковете и качеството на извършваните работи;
 4. предоставяне на всякакви консултации и съдействие в процеса на изпълнение на задачите на другия съдружник, насочени към успешно и качествено завършване на инженеринговите дейности;
 5. всички останали действия и решения, които не са от компетентността на представляващото лице и/или за които се изисква единодушно съгласие на съдружниците.

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.3.1. 1) По общо съгласие Съдружниците упълномощават с ЕГН , да представлява Консорциума.
2) Упълномощаването по предходната алинея обхваща представителство за сделки и действия пред трети лица от името на всеки от съдружниците и за обща сметка, поемане на права и задължения и получаване на инструкции за и от името на всеки от съдружниците след съгласуване за сделките и действията, необходими за осъществяването на съвместната дейност. При необходимост съдружниците са длъжни да издадат отделни пълномощни на представляващото лице.
3) Съдружниците нямат право да извършват сделки от името и за сметка на всички Съдружници, освен ако изрично са упълномощени за това.

чл.3.2. 1) Представляващото лице има следните права:

 1. да представлява Консорциума;
 2. да сключват договори със съответните възложители, включително и анекси към вече сключени договори, след предварително писмено одобрение от всички Съдружници. Сключването на анекси се извършва само в случаите, позволени от закона;
 3. да води самостоятелно цялостната кореспонденция с отделните възложители, включително и да получава от тях инструкции по изпълнение на съответните обекти;
 4. да преупълномощава по своя преценка други лица с част от своите правомощия.

2) Представляващото лице е длъжно:

 1. да упражнява представителната си власт в съответствие с инструкциите на съдружниците;
 2. да информира съдружниците за своите действия;
 3. да пази цялостната кореспонденция с отделните възложители;

3) Действията по управление и представителство на Консорциума представляващото лице съгласува с Ръководителя на консорциума.

чл.3.3. 1) Представляващото лице се освобождава от функциите си по решение на Съдружниците, взето с единодушие.
2) След освобождаване на представляващото лице от функциите му Съдружниците трябва да упълномощят ново лице или да изберат един от съдружниците за Управляващ и представляващ съдружник. Съдружниците вземат това решение с единодушие.

чл.3.4. 1) Следните решения се вземат изключително и само с единодушие на Съдружниците:

 1. участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и разпределение на дейностите по възложените поръчки;
 2. пределяне на цени, които да бъдат предложени на Възложителите;
 3. одобряване на Договори и анексите към тях;
 4. приемане и освобождаване на съдружници, съгласно Раздел V;
 5. вземане на решение за внасяне на вноски от съдружниците;
 6. изменения на настоящия договор;

2) За вземане на решенията по ал. 1 от този член Съдружниците се събират на редовни заседания или извънредно по искане на всеки един от Съдружниците. Всеки съдружник може да упълномощи с изрично нотариално заверено пълномощно определено лице, което да го представлява на заседанието на Съдружниците.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.4.1. 1) Съдружниците имат следните права и задължения:

 1. да участват в дейността на Консорциума;
 2. в случай на взето решение да направят вноски в определените срокове, вид и размери;
 3. да изпълняват взетите с общото съгласие на съдружниците решения;
 4. да съдействат за постигане целите и задачите на Консорциума;
 5. да предоставят всяка станала им известна информация, имаща отношение към дейността на Консорциума, на останалите съдружници;
 6. да не разгласяват конфиденциална информация за съдружниците и за дружествената дейност;
 7. да полагат грижата на добия търговец при изпълнение на възложените им работи;
 8. да искат от останалите съдружници информация за извършените от тях действия за сметка на Консорциума;
 9. да получат равен дял от печалбата на Консорциума;
 10. за приходите от стопанската дейност на Консорциума, всеки от съдружниците дължи персонално полагащия се за това корпоративен данък за извършената от него стопанска дейност по договорите, сключени от Консорциума.

2) Всеки съдружник трябва да се отнася към останалите съдружници с възможно най-голяма степен на лоялност и да проявява добра воля.
3) Съдружниците се задължават да не участват в конкурентни сдружения, учредени със същата цел за обектите, за които Консорциумът е предприел действия за участие.

чл.4.2. Ако срещу някой от съдружниците е открито производство по несъстоятелност, или прекрати съществуването си поради някаква причина или не е в състояние да изпълни договорните си задължения, Консорциумът чрез другите съдружници изразява съгласие и поема задължението да завърши работите, които този съдружник не може да завърши.

5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ

чл.5.1. Консорциумът води счетоводство съобразно правилата на Закона за счетоводството.

чл.5.2. 1) Печалбите от дейността на Консорциума се разпределят между отделните Съдружници по равно.
2) При временна необходимост от парични средства Съдружниците могат с единодушие да вземат решение за допълнителни парични вноски в Консорциума. Тези вноски се възстановяват на Съдружниците в уговорения срок и преди разпределянето на печалбата.

6. ЧЛЕНСТВО. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО.

чл.6.1. Съдружник не може да прехвърли своето участие в Консорциума без предварително писмено съгласие на другия съдружник.

чл.6.2. 1) Всеки един от Консорциума може да напусне Консорциума.
2) Напускащият съдружник е длъжен да предизвести писмено другия съдружници писмено поне месеца предварително.

чл.6.3. Освен в случая на предходния член участието на Съдружник се прекратява:

 1. при прекратяване с ликвидация на Съдружник – юридическо лице;
 2. при преобразуване на Съдружник – юридическо лице, освен ако другия Съдружник даде съгласието си той да бъде заместен в Консорциума от правоприемника;
 3. при обявяване в несъстоятелност на Съдружник.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КОНСОРЦИУМА

чл.7.1. Образуваният с този договор Консорциум се прекратява:

 1. по единодушно решение на Съдружниците;
 2. когато един от съдружниците прекрати участието си на някое от условията по Глава 6.

8. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЯЛ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩОТО ИМУЩЕСТВО.

чл.8.1. 1) На прекратилия участието си съгласно Глава 6 Съдружник, се изплаща паричната равностойност на дела му от общото имущество.
2) Паричната равностойност на дела се определя въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, в който е настъпило прекратяването и се изплаща в 30-дневен срок.

чл.8.2. 1) След прекратяване на Консорциума Съдружниците удовлетворяват вземанията към Консорциума, след което пристъпват към разпределение на общото имущество.
2) Всеки от Съдружниците има право на равна част от общото имущество.
3) Разпределянето на общото имущество се извършва с договор за доброволна делба с нотариално заверени подписи. Ако съсобственото имущество не бъде поделено доброволно, всеки съдружник може да иска съдебна делба.
4) Съдружник, който е внесъл само ползването на определена вещ, може да си вземе вещта след прекратяване на Консорциума.

9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

чл.9.1. Съдружниците се задължават да пазят цялата информация и документи, предадени по Договора, като конфиденциални, както и да полагат всички разумни усилия за защита на тяхната собствена, а именно:

 1. да не разгласяват пред трети страни информацията получена в хода на сътрудничество и изпълнението на Договора;
 2. да предоставят достъп до такава информация само на тези свои сътрудници, на които тя е необходима за изпълнение на техните задължения.

10. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

чл.10.1. Всяко нарушение на Договора за създаване на Консорциума от един от съдружниците дава право на претърпелия щети съдружник/съдружници да получи адекватно обезщетение.

чл.10.2. Размерът на обезщетението по чл.10.1 се определя по договореност или от влязло в сила съдебно решение.

чл.10.3. Всеки съдружник ще носи пред Консорциума отговорност за изпълнението на задълженията по сключените с възложители договори в съответствие с вида и обема на конкретно възложените им работи.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.11.1. 1) Договорът може да бъде изменян или допълван само при взаимно писмено съгласие от Съдружниците.

чл.11.2. 1) Всички съобщения и уведомления между Съдружниците по Договора ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по телефакс.
2) За целите на Договор адресите и телефоните на Съдружниците са:

 1. ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: и лице за контакт: .
 2. ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: и лице за контакт: .

3) Ако някой от Съдружниците промени посочените в предходната алинея данни, без да уведоми другите Съдружници, изпратени от последните съобщения се смятат за редовно получени.

чл.11.3. Нищожността на някоя от клаузите на Договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

чл.11.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

чл.11.5. Договорът се подписа в еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

за ” ” ООД:                    за ”” ООД