Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Отчет за Извършени Продажби

Първични Счетоводни Документи

Отчет за Извършени Продажби

Отчет за Извършени Продажби

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Отчетът за Извършени Продажби е вторичен счетоводен документ, в който се описва обобщена информация за тези доставки, за които издаването на Фактура или Протокол не е задължително – например продажби на дребно в търговски обект за физически лица, които не са изисквали Фактура и са получили само касова бележка (фискален бон), какъвто най-често е случая при покупка на хранителни стоки от супермаркет.

Важно е да се прави разлика между Отчета за Извършени Продажби и Месечния Фискален Отчет от касов (фискален) апарат. В Месечния Фискален Отчет влизат всички суми, платени в брой, в т.ч. и тези, за които има издадени Фактури или Протоколи, а в Отчета за Извършени Продажби влизат само тези суми, платени в брой, за които няма издадени Фактури или Протоколи.

2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

  • Име и идентификационен номер по ЗДДС на организацията съставител.
  • Обект, за който се съставя.
  • Дата/Период, за който се съставя.
  • Общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка (20%, съответно 7% и 0%).
  • Общата сума на данъчните основи на освободените доставки.
  • Общата сума на данъчните основи на доставките, които не са освободени, но за които не се начислява данък.
  • Име, длъжност и подпис на съставителя.
  • Дата на съставяне.
Този счетоводен ресурс за "Отчет за Извършени Продажби" е разработен от Фактуриране.bg