Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Отчет за Извършени Продажби (Покупки при Спец. Ред на Облагане)

Първични Счетоводни Документи

Отчет за Извършени Продажби (Покупки при Спец. Ред на Облагане)

Отчет за Извършени Продажби/Покупки при Спец. Ред на Облагане

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Отчетът за Извършените Продажби/Покупки при Специален Ред на Облагане е вторичен счетоводен документ, в който се описват извършените продажби/покупки при специален ред на облагане – в т.ч. общи туристически услуги, облагане маржа на цената, доставка на инвестиционно злато и други специфични доставки, съгласно ЗДДС.

2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

  • Име и идентификационен номер по ЗДДС на организацията съставител.
  • Количество и вид на стоката за всяка конкретна доставка или вида на услугата.
  • Датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката.
  • Описание на издадените Фактури за доставката, когато издаването им е задължително.
  • Елементите, необходими за определянето на данъчната основа.
  • Данъчната основа.
  • Ставката на данъка.
  • Размера на данъка.
  • Име, длъжност и подпис на съставителя.
  • Дата на съставяне.
Този счетоводен ресурс за "Отчет за Извършени Продажби" е разработен от Фактуриране.bg