Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Митническа Декларация

Първични Счетоводни Документи

Митническа Декларация

Митническа Декларация

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Митническата Декларация е първичен счетоводен документ, с който се декларира внос на суровини, материали, стоки или материални активи от доставчик, който се намира извън Европейския Съюз, както и износ за получател, извън Европейския Съюз.

2. РЕКВИЗИТИ

Митническата Декларация се съставя по образец и ред, одобрен от Министъра на Финансите. Образецът на Митническата Декларация съдържа необходимите реквизити, за да се изчисли митническата облагаема стойност и дължимите мита, акцизи и ДДС.

забележка: показаната митническа декларация не съдържа всички предвидени реквизити и има за цел да създаде представа за нейната форма и съдържание.

Този счетоводен ресурс за "Митническа Декларация" е разработен от Фактуриране.bg