Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Сторно Касова Бележка

Първични Счетоводни Документи

Сторно Касова Бележка

Сторно Касова Бележка

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Сторно Касова Бележка от кочан е първичен счетоводен документ, който се издава при връщане на стока, при рекламация на стока, при грешно натрупване след приключена клиентска сметка или други подобни. Ако Касовата Бележка е издадена от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), тогава сторно Касовата Бележка не е от кочан, а се издава от системата с надпис ”СТОРНО”.

Касовата Бележка от кочан се използва и за продажби в брой, когато Касовият Апарат (Фискалното Устройство) не работи, поради липса на електроенергия, извършване на експертиза на Касовия Апарат от Българския Институт по Метрология или по време на ремонт, за времето вписано в паспорта на Касовия Апарат.

2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

 • наименование и адрес за кореспонденция на лицето;
 • наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект с текст ”БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ”;
 • пореден номер на касовата бележка;
 • единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето;
 • идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
 • име или номер на касиера;
 • наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
 • обща сума за плащане;
 • дата и час на издаване;
 • текст ”ФИСКАЛЕН БОН”;
 • индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
 • номер касово място за лицата, работещи с контролна лента на електронен носител;
 • надпис ”СТОРНО”;
 • номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът;
 • причината за сторно операцията;
 • данни за клиента (БУЛСТАТ, наименование, седалище и адрес), когато последния е търговец.
Този счетоводен ресурс за "Сторно Касова Бележка" е разработен от Фактуриране.bg