Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за ВОП (или Други ДДС Разчети) – изменение

Първични Счетоводни Документи

Протокол за ВОП (или Други ДДС Разчети) – изменение

Кредитно Известие

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Протоколът (за ВОП или Други ДДС Разчети) за Изменение е първичен счетоводен документ, за целите на ЗДДС, който се съставя в случаите, когато има изменение на данъчната основа на доставка или развалянето на доставка, за която е издаден Протокол.

2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

  • Номер и дата на Протокола.
  • Името и идентификационния номер на задълженото лице.
  • Името и идентификационния номер на доставчика (в случаите на ВОП).
  • Номер и дата на Фактурата, когато такава е издадена до датата на издаване на Протокола (в случаите на ВОП).
  • Номерът и датата на първоначалния Протокол, издаден за доставката.
  • Основанието за издаването на новия Протокол.
  • Увеличението/намалението на данъчната основа.
  • Ставката на данъка.
  • Основанието за начисляване или неначисляване на данъка.
  • Увеличението/намалението на данъка.

2.2. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Името и идентификационния номер на "насрещната страна", освен в случаите на ВОП, което е удобство при проследяване на контрагента, във връзка с който е възникнало това задължение за начисляване на ДДС и последващата промяна. Независимо от това, че в много случаи идентификационния номер на "насрещната страна" не е задължителен реквизит е силно препоръчително да се посочи.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за ВОП" е разработен от Фактуриране.bg