Помощ > Общи Въпроси > Версия PRO

Общи Въпроси

Версия PRO

PRO-версията на Fakturirane.bg предлага следните допълнителни удобства:

 • Изпращане на издадените документи директно през системата;
 • Възможност за въвеждане на частично плащане по фактура;
 • Копиране/Преиздаване на няколко на брой фактури и проформа фактури от меню Документи.
 • Подписване на съобщение към издаден документ с електронен подпис;
 • Бърз бутон за издаване на Invoice, Debit и Credit note, от таблиците през меню Документи.
 • Справка за всички неплатени или частично платени фактури за по-добро проследяване на вземанията;
 • Следене на дни просрочие по неплатени документи в меню "Вземания".
 • Права на достъп до фирми, офиси и номенклатури за всеки потребител.
 • Връзка с база данни на  регистрираните по ДДС фирми, при добавяне на контрагент от меню Номенклатури.
 • Следене на статус на документите - изпратен да/не;
 • Бърз бутон за генериране на PDF оригинал и копие директно след създаване на документа;
 • Превалутиране в чуждоезичен документ и възможност за синхорнизиране с фиксинга за деня  на ЕЦБ;
 • Автоматично попълване на данните на контрагент след въвеждане на първите няколко букви от името или първите няколко цифри от булстата;
 • Автоматично осчетоводяване на издадените документи, в софтуера Счетоводствои+ на БулМар офис.
 • Бърз бутон за издаване на Фактура от Проформа фактура.
 • Справка за изпратени и подписани с e-подпис съобщения;
 • Издаване на всички документи по режим Касова отчетност и следене на салда по издадените протоколи;
 • Издаване на документ Сметка/Фактура - Нотариус;
 • Никакви реклами по екрана и поддръжка по телефон и oнлайн от 9 до 18 часа;

Вижте още информация и ценови планове