Помощ > Общи Въпроси > Fakturirane.bg СУПТО ли е?

Общи Въпроси

Fakturirane.bg СУПТО ли е?

От 1 март 2021 влизат в сила новите правила относно системите за управление на продажбите, накратко наречени СУПТО

Текстът на Наредбата гласи:

Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Разяснение от НАП гласи:

Речниковото значение на думата „процес“ е последователна смяна на състоянието в развитието на нещо (ход-развой). Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано следва да обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и да отразява тяхното предоставяне/заплащане. Точно тази автоматизирана обработка и наличието на посочената информация дава възможност на търговеца да проследи връзката между извършваните продажби и използваните за тях ресурси (напр. стоки, материали, човекочасове, заетост на стаи и др.).

Извадка от Наредба Н18:

(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания. Софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект с изключение на софтуер по чл. 52а, ал. 2.След цялостен и обстоен анализ на Наредбата и излезлите след това допълнителни материали от НАП, екипът на Fakturirane.bg излиза със следното становище:

1. Считаме, че Fakturirane.bg НЕ отговаря на определение за СУПТО, защото в системата не е възможно автоматизирано да се извършват описаните действия, както и да се изготвят автоматизирано справки за продадените количества стоки/услуги. В тази връзка Fakturirane.bg няма да бъде регистрирано в НАП като СУПТО система.

2. Във връзка с друг текст от Наредба Н18, описан по-горе, считаме още, че е възможно фирма или лице, които имат регистриран касов апарат в обекта си, да работят със система която НЕ е СУПТО.

Нашето тълкование на текста е: „Ако софтуерът, който ползвате в търговски обект, отговаря на определението за СУПТО, то само тогава софтуерът трябва задължително да контролира касовия Ви апарат/и“.

* Обръщаме внимание, че становището на екипа на Fakturirane.bg представлява лично тълкуване на действащото законодателство, в качеството му на частен субект. Същото е изградено въз основа на последните промени в нормативната уредба и публикуваните допълнителни разяснения на НАП при тълкуването на тези промени. В този смисъл това становище не би могло да ви послужи като аргумент пред компетентните органи.

Друга наша система, регистрирана в НАП като СУПТО е www.E-sklad.bg