Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Протокол за ВОП (или Други ДДС Разчети)

Първични Счетоводни Документи

Протокол за ВОП (или Други ДДС Разчети)

Протокол за ДДС Разчет

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Протоколът за ВОП (или Други ДДС Разчети) е първичен счетоводен документ, за целите на ЗДДС, който се съставя, в случаите, когато:

 • лицето, получател по доставка, извършва Вътре-Общностно Придобиване (ВОП);
 • лицето, получател на услуга, е длъжно да си самоначисли ДДС – когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е облагаема с място на изпълнение в България (например българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава консултантски услуги от чуждестранно дружество, регистрирано за ДДС цели в страна членка на ЕС или от трета страна);
 • при корекции на ползван данъчен кредит (например: самоначисляване на ДДС при липси и брак; продажба на стара сграда, за която е ползван данъчен кредит при нейното придобиване; преизчисляване на размера на ползвания през годината частичен данъчен кредит през месец декември);
 • лицето, получател по доставка, е придобиващ по тристранна операция;
 • лицето, получател по доставка, свързана с инвестиционно злато;
 • на лицето е разрешено начисляването на ДДС при внос, без да се внася ДДС на митница (при осъществяване на инвестиционни проекти, които са получили съответното одобрение за това);
 • собственик или работник е ползвал стоки или услуги за лична употреба, за които стоки или услуги е ползван данъчен кредит (без случаите за работно, предпазно или представително облекло);
 • безвъзмездно е прехвърлена собствеността на стоки върху трети лица, за които стоки е ползван данъчен кредит (без случаите на стоки с незначителна стойност предоставени с рекламна цел);
 • лицето доставя обща туристическа услуга (тогава данъка се начислява с издаването на Протокол);
 • лицето е дилър (доставчик) на стоки вотра употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети (специален ред за облагане маржа на цената);
 • лицето е получател по доставка на битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци, опасни отпадъци, по специалните закони за тях или извършва преработка на изброените отпадъци;
 • доставката е облагаема с нулева ставка – например при износ, международен транспорт, доставка на обща туристическа услуга, която е облагаема с нулева ставка и т.н.;
 • данъкът не следва да се начислява – например при лихви и неустойки с обезщетителен характер;
 • са налице и други специфични случаи, описани в ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

2. РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

 • Номер и дата на Протокола.
 • Името и идентификационния номер на задълженото лице.
 • Името и идентификационния номер на доставчика (ако има такъв, както например в случаите на ВОП или покупка на услуги от лица, регистрирани по смисъла на ЗДДС в друга държава членка на ЕС).
 • Номер и дата на Фактурата, когато такава е издадена до датата на издаване на Протокола (за ВОП, придобиващия в тристранна операция или получателя на услугата, когато данъкът е изискуем от получателя).
 • Количеството и вида на стоката или вида на услугата.
 • Датата на възникване на данъчното събитие.
 • Данъчната основа.
 • Ставката на данъка.
 • Основанието за начисляване или неначисляване на данъка.
 • Размерът на данъка.

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Името и идентификационния номер на ”насрещната страна”, освен в случаите на ВОП, което е удобство при проследяване на контрагента, във връзка с който е възникнало това задължение за начисляване на ДДС и последващата промяна. Независимо от това, че в много случаи идентификационния номер на ”насрещната страна” не е задължителен реквизит е силно препоръчително да се посочи.

Този счетоводен ресурс за "Протокол за ВОП" е разработен от Фактуриране.bg